Dr Elżbieta Gawrońska - strona 13

Wycieki pamięci II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Wycieki pamięci II komunikat o istnieja˛cych wyciekach ==3149== HEAP SUMMARY: ==3149== in use at exit: 40 bytes in 1 blocks ==3149== total heap usage: 1 allocs, 0 frees, 40 bytes allocated ==3149== ==3149== LEAK SUMMARY: ==3149== definitely lost: 40 bytes in 1 blocks ==3149== indirectly lost: 0 byt...

Zakres materiału przedmiotu-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Zakres materiału przedmiotu 1 J˛ezyk C++ tworzenie kodu ´zródłowego, kompilacja tablice znakowe char* argumenty z linii wywołania programu definicje funkcji, wska´zniki do funcji, przekazywanie argumentów do funkcji funkcje (argumenty domniemane, nienazwane, funkcje

Zmienne statyczne w funkcjach II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Zmienne statyczne w funkcjach II 1 #include 2 using namespace std ; 34 void funS ( void ) 5 { 6 static int ile = 1 ; 7 cout n ; 21 for ( int i = 0 ; i ...

Architektura komputerów I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

Architektura komputerów I Architektura komputera - sposób organizacji elementów tworza˛cych komputer. Poj˛ecie to u˙zywane jest dosy´c lu´z no. Mo˙ze ono dzieli´c systemy komputerowe ze wzgl˛edu na wiele czynników, zazwyczaj jednak pod poje˛ciem architektury rozumie sie˛ organizacje˛ poła˛czen´ pom...

Arytmetyka wskaźników II - omówienie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 735

Arytmetyka wskaźników II jez˙eli wskaz´niki pokazuja˛ na róz˙ne elementy tej samej tablicy, moz˙na je od siebie odejmowac´ co daje w rezultacie liczbe˛ dziela˛cych je od siebie elementów tablicy, np:. double tab[10]; double *wsk1 = tab; double ...

Deklaracje definicje - omówienie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Deklaracje definicje ka˙zdy symbol (nazwa) zanim zostanie u˙zyty w programie musi zosta´c zadeklarowany aby program został poprawnie skompilowany i zlinkowany, ka˙zdy symbol musi by´c zdefiniowany deklaracja informuje kompilator o istnieniu danego symbolu oraz o jego typie definicja to deklaracja o...

Funkcja int main II - omówienie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Funkcja int main() II warto´s´c jest tym, co pozostaje po wykonaniu programu w systemie operacyjnym, najcz˛e´sciej oznacza status zako´nczenia programu (czy działanie zako´nczyło si˛e poprawnie czy te˙z bł˛ednie), przyj˛eło si˛e, ˙ze dla pop...

Funkcja w języku C++ - omówienie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Funkcja w j˛ezyku C++ Ka˙zda funkcja składa si˛e z czterech elementów: typu przekazywanej/zwracanej warto´sci, nazwy, listy argumentów formalnych, tre´sci. Pierwsze trzy elementy tworza˛ tzw. prototyp funkcji . Lista argumentów formalnych ujmowana jest w par˛e nawiasów okra˛głych. Lista moz˙e byc´ ...

Instrukcje iteracyjne z while-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 455

Instrukcje iteracyjne z while w je˛zyku C++ istnieja˛ trzy instrukcje steruja˛ce wykonaniem pe˛tli, które umoz˙liwiaja˛ powtarzanie wykonywania pojedynczej instrukcji lub bloku instrukcji dopóty, dopóki spełniony jest okre´slony warunek pierwsza˛ z nich jest instrukcja iteracyjna postaci: while(wyr...

Kodowanie liczb całkowitych II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy informatyki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 238

Kodowanie liczb całkowitych II Dla liczb całkowitych ze znakiem stosuje si˛e tzw. kod uzupełnie ´n (U2) bit 7 6 5 4 3 2 1 0 waga Ü 128 64 32 16 8 4 2 1 najstarszy (najbardziej znacza˛cy) bit jest bitem znaku na jednym bajcie moz˙na za pomoca˛ tego kodu przedstawic´ liczby z zakresu h ÛÜ 128;127...