Dr Elżbieta Gawrońska - strona 12

Wskaźniki do stałej stałe wskaźniki I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 385

Wskaźniki do stałej stałe wskaźniki I wska´znik do stałej to taki, który pokazuje na obiekty stałe ( const ) i nie pozwala ich modyfikowa´c, np:. const double pi = 3.14; const double * wsk_sta = π *wsk_sta = 10.1; //BLAD!!! stały wska´znik to taki, któremu nie mo˙zna niczego przypisa´c (czyl...

Wskaźniki do stałej stałe wskaźniki II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

Wskaźniki do stałej stałe wskaźniki II stały wska´znik do stałej to taki, który pokazuje na obiekty stałe ( const ), nie pozwala ich modyfikowa´c oraz taki, któremu nie mo˙zna niczego przypisa´c (czyli nie mo˙zna go przestawia´c), np.: const double pi = 3.14; const double g = 9.81; const double * c...

Wybrane elementy 1-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Wybrane elementy I char *strcpy(char *dest, const char *src); kopiuje tekst src do dest ła˛cznie ze znakiem kon´ca stringu, zwraca dest char *strncpy(char *dest, const char *src, size_t n); kopiuje co najwy˙zej n znaków z tekstu src do dest , je´sli src ma mniej ni˙z n znaków, dopełnia dest znakami...

Wybrane elementy II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Wybrane elementy II przykład: 1 const char s1 [ ] = "Ala ma kotka" ; 2 char s2 [ 2 0 ] , s3 [ 2 0 ] ; 3 strcpy ( s2 , s1 ) ; 4 cout ...

Wybrane elementy IV-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

Wybrane elementy IV int strncmp(const char *s1, const char *s2, size_t n); analogiczna do strcmp , ale porównuja˛ca co najwyz˙ej n znaków size_t strlen(const char *s); zwraca długo´s´c tekstu s przykład: 1 const char _ str1 = "Ala ma kota" ; 2 const char _ str2 = "Ala ma kotka" ...

Wybrane elementy III-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Wybrane elementy III int strcmp(const char *s1, const char *s2); porównuje tekst zawarty w s1 i s2 , zwraca warto´s´c: mniejsza˛ od 0 dla s1 s2 przykład: 1 const char _ str1 = "Ala ma kota" ; 2 const char _ str2 = "Ala ma kotka" ; 34 cout ...

Wybrane elementy III-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 364

Wybrane elementy III warto´s´c bezwzgl˛edna int abs(int j); zwraca wartos´c´ bezwzgle˛dna˛ liczby całkowitej j double fabs(double x); zwraca wartos´c´ bezwzgle˛dna˛ liczby zmiennoprzecinkowej x porównywanie

Wybrane elementy V-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Wybrane elementy V Polecenie system int system(const char *string); przekazuje tekst zawarty w string jako polecenie do wykonania przez ´srodowisko programu, jes´li string jest NULL , funkcja zwraca wartos´c´ róz˙na˛ od zera, gdy w ´srodowisku istnieje interpreter polece´n, je´sli string jest ró˙zn...

Wybrane elementy-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Wybran e elementy double sin(double x); sin ( x ) double cos(double x); cos ( x ) double tan(double x); tg ( x ) double asin(double x); arcsin ( x ) double sinh(double x); sinh ( x ) double exp(double x); ex double log(double x); ln ( x ) ; x 0 double log10(double x); log 10 ( x ) ; x 0 double po...

Wycieki pamięci I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

Wycieki pamięci I g++ -Wall -pedantic -g -o kod02 kod02.cpp valgrind ./kod02 1 void wypisz ( double _ t , int roz ) 2 { 3 for ( int i = 0 ; i n ; 14 wsk = new double [ n ] ; 15 16 for ( int i = 0 ; i ...