Dr Elżbieta Gawrońska - strona 11

Tablice znakowe I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

Tablice znakowe I typem literałów napisowych jest tablica znaków z modyfikatorem const , która zawiera cia˛g znaków zakon´czony znakiem o kodzie 0 ( NULL ) - string inicjalizacja tablic znakowych: 1 char str [ 6 4 ] = { "Ala" } ; 2 c...

Tablice znakowe II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

Tablice znakowe II przypisanie: 1 char str [ 6 4 ] ; 2 str = "Ala" ; / / b l a d ! ! ! aby dokona´c poprawnie przypisania stringu (zmiennej lub literału) do tablicy znakowej nale˙zy przepisa´c cały string znak po znaku: 1 str [ 0 ] = "Ala" ; / / b l a d ! ! ! 23 char _ copy ( ch...

Tablice znakowe III-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 588

Tablice znakowe III błe˛dem jest próba modyfikowania literału napisowego za pomoca˛ wska´znika char* 1 void f ( ) 2 { 3 const char _ p = "Tola" ; 4 p [ 3 ] = 'u' ; / / b l a d : p r z y p i s a n i e na s t a l a , 5 / / wynik n i e z d e f i n i owa n y 6 } bła˛d tego typu moz˙na wyłapac...

Tablice znakowe IV-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

Tablice znakowe IV 1 void copy ( char _ cel , const char _ zrodlo ) 2 { 3 int i = 0 ; 4 for ( ; zrodlo [ i ] != 0 ; ++ i ) 5 cel [ i ] = zrodlo [ i ] ; 6 cel [ i ] = 0 ; 7 } 89 void strcpy ( char _ cel , char _ zrodlo ) 10 { 11 while ( _ ( cel ++) = _ ( zrodlo ++) ) ; 12 } 13 14 int main ( ) 15 { 1...

Tablice znakowe V-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Tablice znakowe V 1 / / wynik k omp i l a c j i 2 g ++ Ü Wall ÛÜ pedantic ÛÜ g ÛÜ o kod03 kod03 . cpp 3 kod03 . cpp : In function '' void strcpy ( char _ , char _ ) '' : 4 kod03 . cpp : 2 5 2 : warning : suggest parentheses around assignment used as truth value 56 / / wynik u r u c h omi e n i a pr...

Typ napisowy I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Typ napisowy I typ std::string jest definiowany w bibliotece STL , aby go u˙zywa´c nalez˙y doła˛czyc´ plik nagłówkowy string typ std::string upodabnia korzystanie z napisów do typów podstawowych, mi˛edzy innymi pozwala na przypisanie i porównanie: przykład: 1 std : : string s1 = "Ala ma kota&q...

Typ napisowy II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Typ napisowy II przykład: 1 std : : string a = "Ala ma kota" ; 2 a [ 3 ] = 'X' ; 3 std : : cout ...

Wskaźniki do funkcji I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Wskaźniki do funkcji I wskaz´nik do funkcji przyjm uja˛cej wskaz´nik od double i liczbe˛ int a zwracaja˛cej liczbe˛ double przykład: 1 double ( _ wfun ) ( double _ , int ) ; 23 double srednia ( double _ , int ) ; 4 / / . . . 5 wfun = srednia ; / / u s t awi e n i e wfun na f u n k c j e s r e d n i...

Wskaźniki do funkcji II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Wskaź niki do funkcji II przykład: 1 double podaj_dane ( const char _ co , double ( _ wfun ) ( double , double ) ) 2 { 3 double x , y ; 4 do { 5 cout x y ; 7 } while ( ( x ...