Dr Elżbieta Gawrońska - strona 10

Kompilator g++-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Kompilator g++ kompilator g++ jest cze˛s´cia˛ pakietu gcc (GNU Compiler Collection) najwa˙zniejsze opcje: -o nazwa_pliku_wykonywalnego - okre´slenie nazwy pliku programu, jaki powstanie po kompilacji i linkowaniu. Je˙zeli opcja nie zostanie u˙z...

Literatura obowiązkowa-spis

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Literatura obowiązkowa Aho A. V., Ullman J. D., Wykłady z informatyki z przykładami w j˛ezyku C , Helion 2003 Knuth D., Sztuka programowania I,II,III , WNT 2002 Lippman S., Lajoie J., Podstawy j˛ezyka C++ , WNT 2001 Stroustrup B., Programowanie - Teoria i praktyka z wykorzystaneim C++ , Helion 2010...

Odwołanie do składnika struktury-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

Odwołanie do składnika struktury zmienna.skladnik wskaznik-skladnik referencja.skladnik Przykład dla struktury SAuto 1 SAuto nissan ; 2 SAuto _ wsk = & nissan ; 3 SAuto & ref = nissan ; 4 / / odwol ani e do s k l a d n i k a " o s i a ...

Ogólne zasady pracy na strumieniach plikowych I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 189

Ogólne zasady pracy na strumieniach plikowych I 1 otwarty plik powinien by´c zamkni˛ety 2 stan strumienia powinien by´c sprawdzony przynajmniej przy pierwszym wykorzystaniu - flagi (bad, fail, eof, good) - clear - ignore przykład: 1 if ( ! plik . good ( ) ) { 2 std : : cerr ...

Operacje na plikach wejściowych i wyjściowych-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Operacje na plikach wejściowych i wyjściowych przykład: 1 ofstream pl ; 2 pl . open ( "ala.txt" , ios : : app ) ; 3 / / . . . s p r awd z e n i e s t a n u s t r umi e n i a 4 pl ...

Operacje wejścia wyjścia dla typu std string I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

Operacje wejścia wyjścia dla typu std string I Dla typu std::string zdefiniowane sa˛, analogicznie do typów wbudowanych, operatory “ ” Funkcja getline pobiera kolejne zn aki ze strumienia wej´sciowego is i wstawia do łan´cucha str , do momentu wysta˛pienia znaku delim : istream& getline (istre...

Operator delete a wskaźnik I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Operator delete a wskaźnik I Wycieki pami˛eci kon´cza˛c korzystanie z obszaru pamie˛ci na stercie KONIECZNE jest u˙zycie operatora delete z wła´sciwym wska´znikiem, aby zwróci´c pamie˛c´ stercie, na która˛ ten wskaz´nik wskazuje ponowne wywołanie d...

Przesyłanie zmiennych typu strukturalnego do funkcji I-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Przesyłanie zmiennych typu strukturalnego do funkcji I podobnie jak zwykłe zmienne, zmienne typu strukturalnego mo˙zna przesła´c do funkcji na trzy sposoby: przez warto´s´c: void fun(SAuto auto); //funkcja tworzy kopie parametru aktualnego przez wska´znik: void fun_w(SAuto * auto); //funkcja ma dos...

Przesyłanie zmiennych typu strukturalnego do funkcji II-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Przesyłanie zmiennych typu strukturalnego do funkcji II stosuje si˛e wtedy przesłanie zmiennych typu strukturalnego do funkcji poprzez referencj˛e funkcja odbieraja˛ca zmienna˛ przez referencje˛ ma doste˛p do oryginału (parametru aktualnego) i mo˙ze go modyfikowa´c aby zablokowa´c mo˙zliwo´s´c mody...

Struktury-opracowanie

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Elżbieta Gawrońska
 • Podstawy programowania obiektowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

Struktury struktura to nowy typ danych definiowany przez u˙zytkownika (programiste˛) ła˛cza˛cy luz´ne zmienne w całos´c´ dzi˛eki zastosowaniu struktur: typy danych sa˛ lepszym, doskonalszym modelem rzeczywistos´ci, łatwiej korzysta´c ze zbioru ...