Dr Edvard Juchnievich

Roboty budowlane - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edvard Juchnievich
 • Prawo zamówień publicznych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1141

Roboty budowlane Za roboty budowlane w rozumieniu ustawy należy traktować wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), a także realizację obiektu budowlanego w...

Usługi - definicja prawna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edvard Juchnievich
 • Prawo zamówień publicznych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1267

Usługi Przez usługi należy rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym z dnia 28 stycznia 2010 r. (Dz. U. Nr...

Wyłączenia przedmiotowe od stosowania ustawy - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edvard Juchnievich
 • Prawo zamówień publicznych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721

Wyłączenia przedmiotowe od stosowania ustawy Wyłączenia przedmiotowe od stosowania ustawy zawarto w treści art. 4 p.z.p. Ustawa nie znajduje zastosowania do: 1) zamówień udzielanych na podstawie: a) szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej niż określonej w ustawie, b) umów mię...

Dostawy - definicja prawna

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edvard Juchnievich
 • Prawo zamówień publicznych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1253

Dostawy Zgodnie z definicją dostawy zawartą w art. 2 pkt 2 p.z.p. przez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu. Definicja ta odbiega od znaczenia nadanego temu pojęciu przez przepisy praw...

Samorząd Terytorialny - testy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edvard Juchnievich
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2688

TEST WIELOKROTNEGO WYBORU: SAMORZĄD TERYTORIALNY (FINANSE) Realizacja zadań własnych gminy: finansowana jest zasadniczo z dotacji celowych przekazywanych przez administrację publiczną finansowana jest zasadniczo z dochodów własnych i subwencji ogólnej nadzorowana jest jedynie w oparciu o kryteriu...

Definicja zamówienia publicznego - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edvard Juchnievich
 • Prawo zamówień publicznych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1372

Tytuł: Definicja zamówienia publicznego Niniejszy komentarz przedstawia definicję zamówienia publicznego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Scharakteryzowano również istotę dostaw, robót budowlanych i usług w kontekście regulacji prawnych o zamówieniach publicznych. Omówiono także wyłączenia...