Dr Dariusz Piotr Fuchs

note /search

Rozdział VIII- czyny niedozwolone

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1057

Rozdział VIII: Czyny niedozwolone 1. Uwagi ogólne o czynach niedozwolonych I. Pojecie czynu niedozwolonego Czyn niedzowlony - samoistne źródło zobowiązania, którym jest fakt wyrządzenia komuś szkody, za którą ustawa czyni kogoś odpowied...

Rozdział XXII- użyczenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

Rozdział XXII: Użyczenie 1. Umowa użyczenia Użyczenie jest umową w której użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Umowa użyczenia jest

Rozdział XXVI- prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 91
Wyświetleń: 357

Rozdział XXVI: Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia 1. Cechy Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia staje się źródłem zobowiązania pozaumownego. Zobowiązanie to powstaje, gdy następuje fakt dobrowolnego prowadzeni cudzej sprawy - mimo braku tytułu prawnego, wówczas rodzą się pewne prawa i obowią...

Rozdział XXXIII- Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszc...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 42
Wyświetleń: 350

Rozdział XXXIII: Odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i tym podobne zakłady 1. Szczególny charakter unormowania tej odpowiedzialności Zgodnie z kodeksem cywilnym osoby utrzymujące hotele itp. Stają się w pewnych sytuacjach odpowiedzialne za rzeczy wniesione ...

Rozdział XXXVI- umowa spółki

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 56
Wyświetleń: 539

Rozdział XXXVI: Umowa spółki 1. Umowa spółki Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspolnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Pojęcie celu gospodarczego oznacza uzyskanie korzyści, co nie jest równoznaczne z...

Rozdział XXXVIII- renta

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

Rozdział XXXVIII: Renta 1. Umowa renty i jej unormowanie Przez umowę renty jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku. Charakter osobisty renty...

Rozdział XXXXIII- Przyrzeczenie publiczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 56
Wyświetleń: 539

Rozdział III: Przyrzeczenie publiczne 1. Przyrzeczenie publiczne Przyrzeczenie publiczne jest to przyrzeczenie polegające na stosownym ogłoszeniu, że za wykonanie lub za najlepsze wykonanie oznaczonej czynności przyżekający spełni określone świadczenie.(nagroda) Ogłoszenie staje się publiczne gdy ...

Rozdział XXXXIV- Papiery wartościowe i znaki legitymacyjne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1015

Rozdział IV- Papiery wartościowe i znaki legitymacyjne 1. pojęcie papierów wartościowych i znaków legitymacyjnych Za papiery wartościowe w szerokim znaczeniu - uważa się te co o których w ogóle posiadanie dokumentu jest niezbędne dla realizacji ucieleśnionego w nich uprawnienia: Papiery reprezentuj...

Prawo zobowiązań - sprzedaż

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1141

Sprzedaż A 535 def ,,przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę” Po obu stronach mamy 2 zobowiązania Strony: kupujący i sprzedawca Kupujący ma obowiązek Zapłaty cen...

Ugoda

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

Ugoda W umowie ugody strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo uchylić spór istniejący lub mogący powstać. Umowa ta ma charakter umowy wz...