Dr Damian Kurczewski

Pożyczki i kredyty

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1078

POśYCZKI I KREDYTY Poj ę cia: kapitał własny - kapitał pochodz ą cy od wła ś ciciela, wspólników, rodziny itp. kapitał obcy - kapitał uzyskany z zaci ą gni ę tych kredytów i po Ŝ yczek oraz innych działa ń . kapitał obcy musi by ć w umówionym czasie zwrócony z nale Ŝ nymi odsetkami i innymi umówion...

Teoria matematyki finansowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1134

Strumienie Strumie ń pieni ę dzy - jest to ciąg wpływów lub wydatków w czasie. Oznaczamy przez: 3. Spłata poŜyczek i kredytów. Pojęcia: kapitał własny - kapitał pochodzący od właściciela, wspólników, rodziny itp. kapitał obcy - kapitał uzyskany z zaciągniętych kredytów i poŜyczek oraz innych dzi...

Oprocentowanie proste i składane

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1484

OPROCENTOWANIE PROSTE I SKŁADANE Zajmiemy si ę oprocentowaniem kapitału, czyli obliczaniem przyszłej warto ś ci kapitału wypo Ŝ yczonemu komu ś na pewien czas i na pewnych warunkach procentowych, np. ulokowanego w banku. Oznaczenia: K 0 - kapitał pocz ą tkowy n ≥ 1 - czas oprocentowania kapitału, l...

Oprocentowanie składane z dołu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1183

O PROCENTOWANIE SKŁADANE Z DOŁU . Oznaczenia tak jak w paragrafie B1. Zakładamy najpierw, Ŝ e kapitalizacja jest zgodna, tzn. okres kapitalizacji równa si ę okresowi u Ŝ ytej stopy procentowej p0. Z definicji oprocentowania składanego z dołu, wynika, Ŝ e: K i - kapitał po i okresach oprocentowania ...

Oprocentowanie i walory.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 651

Oprocentowanie proste  p –  oprocentowanie  t –  czas w dniach        + = 360 1 0 pt K K t  –  kapitał końcowy        = 360 0 pt K I – odsetki  K0=1/(1-p) n  ∑ ∑ = = = n i i i n i i i i a t K t p K p 1 1  - przeciętna stopa procentowa  Oprocentowanie składane  ( ) n t p K K + = 1 0  -  ...

Oprocentowanie - teoria

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1085

I. OPROCENTOWANIE Warto ś ci kapitału zawsze przypisany jest (jawnie lub domy ś lnie) pewien moment czasu, do którego ta warto ść si ę odnosi, zwany momentem (dat ą , punktem) pierwotnym. Aktualizacja (warto ść kapitału) to obliczanie warto ś ci tego kapitału w innym momencie czasu, zwanym mementem...

Papiery wartościowe - klasyfikacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

PAPIERY WARTOŚCIOWE I ICH WYCENA Papiery warto ś ciowe - dokumenty stwierdzaj ą ce okre ś lone prawa maj ą tkowe, które z relacji posiadania tych dokumentów przysługuj ą ich wła ś cicielowi. Zewn ę trzn ą posta ć papierów warto ś ciowych okre ś laj ą dokładne odno ś ne przepisy prawne. Podstawowe p...

Rachunek wartości pieniądza w czasie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Rachunek warto ś ci pieni ą dza w czasie . Kapitał - pewna kwota pieni ę dzy. Zasada naczelna MF: Pieni ą dz, kapitał ma warto ść czasow ą (Zale Ŝ n ą od czasu, indeksowan ą przez czas, datowan ą ) Warto ś ci kapitału zawsze przypisany jest (jawnie lub domy ś lnie) pewien moment czasu, do którego t...

Renty kapitalowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875

RENTY KAPITAŁOWE Rent ą kapitałow ą lub krótko rent ą nazywamy dochód uzyskiwany systematycznie, ze zgromadzonego kapitału, nie wymagaj ą cy nakładu pracy wła ś ciciela kapitału . Przykładem kapitału stanowi ą cego podstaw ę renty mo Ŝ e by ć pieni ęŜ ny

Rodzaje oprocentowania kapitału.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

Rodzaje oprocentowania kapitału. Po Ŝ yczaj ą c lub wynajmuj ą c od kogo ś np. samochód, mieszkanie musimy za to zapłaci ć umówiona kwot ę . Musimy zapłaci ć za mo Ŝ liwo ść u Ŝ ywania cudzej własno ś ci. Tak samo jest z pieni ę dzmi: musimy zwróci ć wi ę cej ni Ŝ otrzymali ś my, czyli zapłaci ć za...