Dr Bogdan Jurkiewicz

note /search

Analiza korelacji i regresji - model

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1323

„ANALIZA KORELACJI I REGRESJI” Regresja (model regresyjny) jeli midzy dwoma cechami wystpuje zwizek, to w nastpnym etapie buduje si model. Wspóczynnik korelacji liniowej Pearsona. gdzie cov(x,y) to kowariancja - miara wspólzmiennoci: przyjm...

Analiza struktury zbiorowości

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3605

Temat: Analiza struktury zbiorowo ś ci. Liczba błędów popełnianych przy wypełnianiu dokumentów, po 8 godz. pracy przedstawia się następująco: Liczba błędów x Udział dok. w % n X nsk (x- ) 0 5 0 5 5,0625 25,3125 1 15 15 (15+5)=20 1,5625 23,475 2 35 70 (20+35)=55 0,0625 2,1875 3 ...

Statystyczna analiza kursów akcji

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3143

Statystyczna analiza kursów akcji KGHM S.A. i BŚK S.A. na podstawie danych z dni 23.09.1997 - 20.10.1997. Dane uzyskane z Biura Maklerskiego BIG/BG S.A. III odział w Koszalinie dotyczące 20 kolejnych notowań dwóch dowolnie wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie...

Szereg czasowy

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 3171

„Szereg czasowy” y 1 ; y 2 ; y 3 ; ...; y n Jest to szereg szczegóowy, uporzdkowany ze wzgldu na czas, który reprezentuj kolejne numery: 1, ..., n y t to warto badanej cechy w okresie lub momencie „t” Wskanik dynamiki (indexy) y b to wa...

Analiza szeregów czasowych - Szeregi momentów

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1890

Temat: Analiza szeregów czasowych. Rodzaje szeregów czasowych: Szeregi momentów, gdzie poziom zjawiska określany jest na pewien okres czasu np. liczba ludności. Szeregi okresowe. Średnia liczba zatrudnienia liczymy wówczas, jeżeli mają char...

Metody badania współzależności - korelacja i regresja

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 3997

Temat: Metody badania współzale ż no ś ci - korelacja i regresja. Średnia warunkowa - jest to średnia wartości jednej zmiennej. Pod warunkiem, że druga przyjęła określoną wartość. Zależność korelacyjna - jest to taka zależność wartości jednej zmiennej odpowiadających zmiany średnich warunkującyc...

Trend liniowy

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3598

„TREND LINIOWY” odzwierciedla on dziaanie tzw. Przyczyn gównych tj. istoty zjawiska. Najczciej buduje si model liniowy trendu: gdzie parametry mona wyliczy za pomoc metody najmniejszych kwadratów. Warto parametru „a” jest interpretowana w ten sposób, e opisuje ona redni wzrost lub spadek (w za...

Statystyka opisowa i ekonomiczna

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2324

Do najczęściej wykorzystywanych miar do opisu zbiorowości statystycznej należą: Wskaźniki struktury Wskaźniki natężenia Miary opisujące tendencję centralną, czyli miary średnie Miary dyspersji, czyli rozproszenia, zróżnicowania, rozrzutu Miary asymetrii Miary koncentracji Wskaźnik struktur...

Pojęcie statystyki i etapy badania statystycznego

 • Uniwersytet Gdański
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1589

Statystyka - jest to nauka o metodach badania zjawisk masowych np. wypadki drogowe, ubezpieczenia, studenci, gminy w województwie itp. Statystyka - jest to zbiór informacji o jakiejś dziedzinie życia społecznego, ekonomicznego np. statys...