Dr Barbara Trzcińska - strona 2

note /search

Geografia ekonomiczna - 6b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763

Szczególnym przypadkiem tego typu inwestycji są transakcje prywatyzacyjne w Polsce i innych krajach przechodzących transformację. Przejęciom towarzyszy zwykle transfer technologii i wiedzy z zakresu zarządzania. Zasilany jest takŜe skarb państwa, Największa część inwestycji tego typu lokowana jest...

Geografia ekonomiczna - 6c

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Członkowie Klubu Paryskiego Dnia 31 marca 2009 Polska ostatecznie spłaciła wszystkie swoje zobowiązania wobec Klubu Paryskiego (z wyjątkiem 118 mln USD zobowiązań wobec Japonii, które będą spłacane zgodnie z harmonogramem do roku 2014 Klub...

Geografia ekonomiczna - 7

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

Czynniki róŜnicujące poziom rozwoju gospodarczego Podział świata Przesunięcia na mapie gospodarczej Wzrost gospodarczy a rozwój gospodarczy Potencjał gospodarczy Mierniki poziomu rozwoju społecznoekonomicznego Czwarty Świat (kraje najmniej rozwinięte, kraje najuboŜsze) Teoria szyku lotu dzi...

Geografia ekonomiczna - 7b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

BRICS - określenie grupy państw rozwijających się - Brazylii, Rosji, Indii, Chin oraz Republiki Południowej Afryki. Nazwa pochodzi od pierwszych liter nazw tych państw. Przesunięcia na mapie gospodarczej Jeszcze w 2000 roku chińska gospodarka pod względem wielkości PKB zajmowała szóstą pozycję w...

Geografia ekonomiczna - 7c

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

Wybrane mierniki poziomu rozwoju społeczno - gospodarczego PKB per capita w parytecie siły nabywczej w USD - 2011 Polska 20.334 USD (44 miejsce) Produkt krajowy brutto w Polsce...

Geografia ekonomiczna - 7d

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1169

Od 2010 r. obliczany jest wielowymiarowy wskaźnik ubóstwa (Multidimensional Poverty Index - MPI) Wskaźnik bierze pod uwagę róŜnego rodzaju niedostatki - takŜe w dostępie do edukacji, słuŜby zdrowia czy usług - i nie ogranicza się jedyni...

Geografia ekonomiczna - 8

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1001

Czynniki rozwoju i rozmieszczenia przemysłu Górnictwo Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego, wydobywanie torfu Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego Górnictwo rud uranu i toru Górnictwo rud metali Pozostałe górnictwo Przetwórstwo przemysłowe Produkcja artykułów spoŜywczych i napojów Pr...

Geografia ekonomiczna - 8b

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

Etap przedprzemysłowy Manufaktura Maszyny napędzane energią wodną i siłą zwierząt Skutki ekonomiczne pierwszej rewolucji przemysłowej zwiększenie wydobycia węgla i rud Ŝelaza oraz produkcja stali powstanie i rozwój kolei zastosowanie ma...

Geografia ekonomiczna - 8c

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 847

Pytanie 1. Porównaj strukturę przetwórstwa przemysłowego krajów wysoko ekonomicznie rozwiniętych i Polski. Wyjaśnij przyczyny róŜnic. 2. Porównaj strukturę przetwórstwa przemysłowego krajów wysoko ekonomicznie rozwiniętych i Indii. Wyjaśnij przyczyny róŜnic. 3. Porównaj strukturę przetwórstwa ...

Geografia ekonomiczna - 8d

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

1. Jaką rolę odgrywa rynek zbytu w teorii lokalizacji? 2. Jaką rolę odgrywają zasoby pracy w teorii lokalizacji? 3. Które czynniki lokalizacji odgrywają główną rolę w procesach lokalizacji? Rozwój przemysłu wysokiej techniki Zgodnie z klasyfikacją przetwórstwa przemysłowego wg poziomów technik...