Dr Barbara Krupa - strona 5

Właściwość - przykład 2

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Ustal organ właściwy w sprawie uzyskania stosownego zezwolenia na budowę domu jednorodzinnego ? USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane1) Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 2) budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z ...

Właściwość - przykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

Zadanie: Ustal organ właściwy w sprawie przekształcenia przysługującego osobie fizycznej prawa użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Gminy Wołomin, zabudowanego budynkiem jednorodzinnym we własność na rzecz tej osoby. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytk...

Właściwość - zadanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 742

ZADANIE: Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, na kartce, wskaż organ właściwy w sprawie nakazu rozbiórki niewykończonego i nieużytkowanego lotniska cywilnego nie...

Kazus - zakaz reformationis - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Przykład Stan faktyczny Starosta wydał na rzecz pana A decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego na budowę budynku jednorodzinnego i odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego na budowę garażu wolnostojącego. Pan A złożył odwołanie od tej decyzji żądając jej uchylenie w części dot. garażu wolno...

Weryfikacja rozstrzygnięć ostatecznych

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 231

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak:instytucje umożliwiające zmianę lub uchylenie decyzji ostatecznych, wznowienie postępowania, uwagi, regulacje szczegółowe, forma wznowienia postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji....

Przenoszenie kompetencji - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 385

PRZENOSZENIE KOMPETENCJI Delegacja kompetencji Upoważnienie do wykonywania śr. odw. Starosta Siedlecki Woj. Mazowiecki Starosta Siedlecki Woj. Mazowiecki wykonujący zadania z zakresu admin. rząd. delegacja przeniesienie w drodze umowy śr. odw. od decyzji Burmistrza śr. odw. Starosta Łukowski W...

Postępowanie egzekucyjne w administracji - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 350

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: konstytucja, kodeks postępowania administracyjnego, administracja publiczna, zasady, zasadność przesłanek, prawo rządności....

Decyzje i postanowienia - pytania

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: orzeczenia administracyjne, decyzje administracyjne, składniki decyzji, postanowienia....

Decyzje

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: decyzje administracyjne, orzeczenia administracyjne, decyzja pozytywna, decyzja negatywna, decyzja swobodna....