Dr Barbara Krupa - strona 4

Środki i postępowanie odwoławcze - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

Środki i postępowanie odwoławcze Dwa systemy weryfikacji rozstrzygnięć administracyjnych: 1. System środków prawnych - postępowanie weryfikacyjne uruchamiane jest na wniosek, 2. System środków nadzoru - postępowanie weryfikacyjne uruchamiane jest z urzędu Środek prawny - instytucja procesowa (ins...

Postępowanie administracyjne - pytania na egzamin

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 476

1. Organ administracji publicznej doręcza pisma: d. za pokwitowaniem przez pocztę, przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy. 2. Strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyję...

Postępowanie administracyjne - skrypt

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1757

Postępowanie administracyjne- dział prawa regulujący tryb wydawania aktów administracyjnych i uprawnienia przysługujące adresatom tych aktów w trakcie ich wydawania. Uchybienia w procedurze wydawania powodują nieważność lub potrzebę powtórzenia tego trybu. Najważniejszym aktem administracyjnym jes...

Postępowanie administracyjne - skypt

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 448

Postępowanie administracyjne- dział prawa regulujący tryb wydawania aktów administracyjnych i uprawnienia przysługujące adresatom tych aktów w trakcie ich wydawania. Uchybienia w procedurze wydawania powodują nieważność lub potrzebę powtórzenia tego trybu. Najważniejszym aktem administracyjnym jes...

Postępowanie administracyjne - strona

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 714

STRONA 1. Cechy konieczne strony w dowolnym postępowaniu administracyjnym Stroną mogą być (art. 29 kpa): osoba fizyczna - człowiek, osoba prawna - Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy przyznają osobowość prawną określając moment czasowy z upływem, którego jednostki te uzyskują...

Sylabus - Postępowanie administracyjne

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 581

Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne + postępowanie egzekucyjne w administracji Wykładowca: Prof. dr hab. Edward Warzocha Typ przedmiotu: Obowiązkowy Poziom przedmiotu: podstawowy Program: Administracja Grupa: Obowiazkowe Wydziałowy kod: brak Semestr: 4 Punkty ECTS: 8 Lic...

Postępowanie administracyjne - terminy

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1071

TERMINY 1. Rodzaje ze względu na skutki uchybienia danemu terminowi: zwykłe (instrukcyjne) - uchybienie nie powoduje żadnych negatywnych skutków ani dla czynności dokonanej z uchybieniem terminu ani dla podmiotu, który mu uchybił np. miesięczny na załatwienie sprawy, 7-dniowy termin na przekazania...

Tryby nadzwyczajne - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 420

Weryfikacja rozstrzygnięć ostatecznych ZAGADNIENIA OGÓLNE I. Instytucje umożliwiające zmianę lub uchylenie decyzji ostatecznych: 1) wznowienie postępowania (art. 145 § 1), 2) uchylenie lub zmiana decyzji w trybie art. 154 lub art. 155, 3) stwierdzenie nieważności decyzji (art. 156 § 1), 4) uch...

Udostępnianie akt - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Udostępnianie akt - art. 73 i 74 k.p.a. Prawa strony związane z udostępnianiem akt, to jedne z najważniejszych praw strony w postępowaniu administracyjnym. 1. Strona ma prawo do: przeglądania akt sprawy w każdym czasie, zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu, sporządzan...

Zawieszenie postępowania - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Zawieszenie postępowania 1. Obligatoryjne zawieszenie postępowania (art. 97 § 1): 1) w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachod...