Dr Barbara Kowal

note /search

Dźwignia finansowa - ROE - ROA

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1582

Dźwignia finansowa ROE - ROA [%] Opis: Zjawisko dźwigni finansowej związane jest z wykorzystaniem kapitałów obcych w celu podniesienia efektywności wykorzystania kapitałów własnych. Dodatni

Marża na sprzedaży

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Marża na sprzedaży (rentowność sprzedaży) [%] Opis: Marża brutto to suma przychodów ze sprzedaży, pomniejszona o koszty sprzedanych towarów. Wskaźnik relacji marży brutto do przychodów ze sprzedaży jest pomocnym narzędziem w zakresie: monit...

Rentowność operacyjna sprzedaży

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 910

Rentowność operacyjna sprzedaży [%] Opis: Wskaźnik rentowności operacyjnej [ROP] jest wskaźnikiem, który dostarcza informacji o zyskowności badanej firmy. Wskaźnik ten mierzy relację między zyskiem (stratą) na całej działalności operacyjnej a sprzedażą (wartościowo). Wskaźnik ROP jest podobny w k...

Trwałość struktury finansowania

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2618

Trwałość struktury finansowania [%] Kapitał stały= kapitał własny + rezerwy z tyt. odroczonego podatku dochodowego + pozostałe rezerwy długoterminowe + zobowiązania tyt. dostaw i usług pow. 12 m-c + ujemna wartość firmy + rozliczenia międzyo...

Wskaźnik środków pieniężnych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 910

Wskaźnik środków pieniężnych [kr] Pasywa bieżące = zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tyt. dostaw i usług powyżej 1 roku + rezerwy krótkoterminowe + rozliczenia bierne krótkoterminowe Opis: Wskaźnik ten jest uzupełnieniem dwóch podstawowych wskaźników pomiaru płynności finansowej, to j...

Wskaźnik cyklu należności

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

Wskaźnik cyklu należności [dni] Opis: Przy pomocy wskaźnika cyklu należności można określić długość okresu (w dniach) ściągania należności. Zbyt wysoki poziom tego wskaźnika może świadczyć o nieskutecznym ściąganiu należności, co w rezultacie może prowadzić do bankructwa. Z kolei zbyt niski poziom...

Wskaźnik cyklu zapasów ogółem

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

Wskaźnik cyklu zapasów ogółem [dni] Opis: Wskaźnik cyklu zapasów w dniach (CZ) możesz zaliczyć do grupy wskaźników oceniających sprawność (aktywność) finansową firmy. Wskaźnik CZ informuje Cię, przeciętnie co ile dni następowało uzupełnianie zapasów. Podobnie - w przypadku zapasów wyrobów gotowy...

Wskaźnik cyklu zobowiązań krótkoterminowych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 441

Wskaźnik cyklu zobowiązań krótkoterminowych [dni] Opis: Wskaźnik cyklu zobowiązań informuje, o tym jak długo przedsiębiorstwo jest kredytowane przez swoich odbiorców. Inaczej mówiąc określa on czas, w jakim przedsiębiorstwo nie musi płacić odbiorcom za dostarczone przez nich materiały i usługi. Ko...

Wskaźnik globalnej rotacji aktywów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 497

Wskaźnik globalnej rotacji aktywów [kr] Opis: Wskaźnik rotacji aktywów określa relację sprzedaży netto do sumy aktywów ogółem. Wskaźnik ten ujmuje sumarycznie wszystkie składniki majątkowe. Pozwala określić efektywność wykorzystania ogółu z...

Wskaźnik kosztów administracyjnych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 434

Wskaźnik kosztów administracyjnych [%] Opis: Wskaźnik kosztów administracyjnych informuje nas o udziale kasztów zarządu w wartości sprzedaży. W firmie ABC wartość tego wskaźnika spada, co przyczynia się do lepszej sytuacji tego przedsiębiorstwa. Można również stwierdzić, że w tej firmie koszty adm...