Dr Anna Panek

note /search

Sprawa Głoszczuk 1

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1988

Prezentowany wyrok w sprawie Głoszczuk miał bardzo istotne znaczenie dla obywateli polskich w okresie przed akcesją do Unii Europejskiej, kiedy Polska była związana ze Wspólnotami Układem Europejskim ustanawiającym stowarzyszenie między Rzecząposp...

Sprawa Głoszczuk 2

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1106

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 27.09.2001 r. w sprawie C-63/99 The Queen przeciwko Secretary of State for the Home Department, ex parte Wiesław Głoszczuk and Elżbieta Głoszczuk 7 1. Postanowieniem z 9.12.1998 r., które Trybunał ...

Sprawa Głoszczuk 3

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1057

Ustawodawstwo krajowe 9. Przepisy prawa krajowego mające znaczenie w niniejszej sprawie to przede wszystkim United Kingdom Immigration Rules ( House of Commons Paper 395 ) (przepisy dotyczące imigracji przyjęte przez Parlament Zjed...

Sprawa Głoszczuk 4

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 924

Pytania prejudycjalne 28. Dochodząc do wniosku, że w tych okolicznościach rozstrzygnięcie sprawy głównej wymaga interpretacji Układu stowarzyszeniowego, the High Court of Justice of England and Wales, Queen's Bench Division (Crown Office) podjął decyzję o zawieszeniu postępowania i zwróceniu się do...

Sprawa Głoszczuk 5

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1260

W przedmiocie pytań pierwszego i trzeciego 39. W swoim pierwszym i trzecim pytaniu, które należy rozważyć łącznie, sąd odsyłający w istocie prosi o rozstrzygnięcie, czy - mając na względzie art. 58 ust. 1 Układu stowarzyszeniowego - art. 44 ust. 3 tego Układu może przyznawać obywatelowi polskiemu p...

Sprawa Głoszczuk 6

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1050

51. Ponadto, z art. 58 ust. 1 Układu stowarzyszeniowego wynika, że prawo wjazdu i pobytu przyznane obywatelom polskim jako uprawnienia akcesoryjne prawa przedsiębiorczości 22 nie są przywilejami absolutnymi, w takim zakresie, w jakim korzystanie z nich, jeśli to konieczne, może być ograniczone prze...

Sprawa Głoszczuk 7

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1057

61. Co więcej, jak słusznie wskazał rząd Zjednoczonego Królestwa, po wejściu w życie Układu stowarzyszeniowego i pozostałych układów europejskich zawartych z państwami Europy Środkowej i Wschodniej, przepisy krajowe dotyczące imigracji obywateli państw trzecich, zamierzających osiedlić się jako oso...

Sprawa Głoszczuk 8

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 987

71. Ponadto, jak słusznie wskazała Komisja, skuteczność takiego systemu uprzedniej kontroli zależy w bardzo dużym stopniu od prawidłowości deklaracji składanych przez zainteresowane osoby w momencie ubiegania się o wizę wjazdową przed właściwymi władzami w ich państwie pochodzenia lub w momencie pr...

Sprawa Głoszczuk 9

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 938

81. Powstaje również pytanie, czy - w sytuacji, takiej jak państwa Głoszczuk - wymóg przedstawienia nowego wniosku o pozwolenie na osiedlenie się we właściwej formie w państwie pochodzenia obywatela polskiego, lub w odpowiednim przypadku, w innym państwie, jest zgodny z interpretowanymi łącznie art...

Sprawa Głoszczuk 10

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prawo Unii Europejskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1008

Sentencja Na tej podstawie TRYBUNAŁ W odpowiedzi na pytania skierowane przez High Court of Justice of England and Wales, Queen's Bench Division (Crown Office), postanowienie z 9.12.1998 r., orzeka co następuje: 1. Artykuł 44 ust. 3 Układu E...