Dr Anna Markowska - strona 5

Zasada równości - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 378

Zasada równości - jej znaczenie oraz charakterystyka. Zasada równości wobec prawa i równości w prawie polega na tym, że wszystkie podmioty prawa (adresaci norm prawnych) charakteryzujący się daną cechą istotną (relewantną) w równym stopniu mają być traktowani równo, a więc według jednakowej miary, b...

Decyzje UE - cechy charakterystyczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 210

Decyzje UE - cechy charakterystyczne. Decyzja jest aktem prawnie wiążącym w całości i wiąże podmioty, do których jest adresowana. Reguluje przypadki indywidualne i konkretne. Adresatem mogą być osoby fizyczne, osoby prawne bądź państwa członkowskie. Decyzje skierowane do adresata indywidualnie oznac...

Podział prawa administracyjnego i charakterystyka jego działów - wykła...

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 238

Podział prawa administracyjnego i charakterystyka jego działów. Prawo administracyjne dzieli się na: a) prawo materialne (co? - określa podmiot działania, ustala obowiązki i uprawnienia) b) prawo ustrojowe (kto? - określa strukturę, mówi, kto jest uprawniony do działania) c) prawo proceduralne (j...

Podziały prawa wspólnotowego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Podziały prawa wspólnotowego. Istnieją dwa podziały prawa wspólnotowego: 1. materialne (określa reguły dotyczące realizacji działalności UE) i instytucjonalne (ustrojowe, określa pozycję prawną, kompetencje, możliwości organów) 2. pierwotne (traktatowe, pisane/niepisane ) i pochodne (wtórne, wiążą...

Zakres działania a kompetencje - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

Zakres działania a kompetencje. Zakres działania to kategorie spraw, jakimi zajmuje się organ, natomiast kompetencja organu to zbiór uprawnień organu administracji, dotyczącego określonego zakresu spraw, w którym organ ma prawo i zarazem obowiązek działania. ...

Zasada subsydiarności - jej znaczenie i charakterystyka - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 196

Zasada subsydiarności - jej znaczenie i charakterystyka. Zasada ta oznacza, że nigdy nie należy powierzać jednostce większej tego, co może zrobić, równie wydajnie, jednostka mniejsza. Maksymalnie dużo zadań powinno być realizowanych p...

Zasady prawa administracyjnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420

Zasady prawa administracyjnego - pojęcie, źródła i funkcje. Definicja: zasady prawa to reguły postępowania mające oparcie w tekstach obowiązujących aktów normatywnych; Funkcje: porządkowanie, ujednolicenie, zapewnianie realizacji polityki administrowania, determinowanie treści norm prawnych ...

Decentralizacja i jej formy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 224

Decentralizacja i jej formy. Decentralizacja dotyczy władzy ustawodawczej. Organ stopnia niższego posiada samodzielność (finansową, majątkową, organizacyjną), ma swoje kompetencje, budżet, własne lokale, ziemię, budynki, urządzenia, tworzy własny statut. Dwie postacie: 1. terytorialna: układ teryto...

Pojęcie prawa administracyjnego - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Pojęcie prawa administracyjnego. Zespół norm, które regulują działalność, formy realizacji i struktury organizacyjne administracji państwowej jako części aparatu państwowego, a także zachowanie się osób fizycznych i innych podmiotów w zakresie nieunormowanym przez przepisy należące do innych gałęzi ...

Rozporządzenia UE - cechy charakterystyczne - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Anna Markowska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 231

Rozporządzenia UE - cechy charakterystyczne. Rozporządzenia zawierają ogólną, abstrakcyjną regulację i są wiążące we wszystkich swych częściach. Są one ustawami UE i obowiązują bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich. Nie wymagają wewnątrzpańtwowego aktu transformacji. Są to akty pochodne...