Dr Anna Maria Wójcik-Karpacz

note /search

Aktywa trwałe i obrotowe - Środek trwały

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Rachunkowość
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1358

Wjcik-Karpacz. Notatka składa się z 3 stron. AKTYWA TRWAŁE przynoszą jednostce korzyści przez okres 12 miesięcy od dnia bilansowego Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne Koszty zakończonych prac rozwojowych - poniesionyc...

Pasywa - omówienie zagadnień

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Rachunkowość
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1120

Wjcik-Karpacz. Notatka składa się z 3 stron. PASYWA Aktywa- zobowiązania= aktywa netto ( KAPITAŁ WŁASNY) Kapitał ( fundusz ) własny Kapitał podstawowy Kapitał zakładowy- w spółkach akcyjnych, zgodny z wpisem do rejestru handlowego kwoty...

Podatek od towarów i usług (VAT)

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Rachunkowość
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1820

Wjcik-Karpacz. Notatka składa się z 2 stron. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) Konstrukcja VAT polega na tym że każda jednostka podlegająca ustawie o podatku od towarów i usług ( podatnik VAT) powinna do wartości sprzedaży dolic...

Nowe tendencje w rozwoju rachunkowości zarządczej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1155

Wjcik-Karpacz. Notatka składa się z 1 strony. Nowe tendencje w rozwoju rachunkowości zarządczej Istotną tendencją w rozwoju rachunkowości zarządczej jest przesunięcie akcentu na generowanie informacji dotyczących otoczenia organizacji, na wspomaganie dostosowania jednostki do konkurencyjnego rynku...

Wzajemne relacje rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej...

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2128

Wjcik-Karpacz. Notatka składa się z 2 stron. Wzajemne relacje rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej Podstawowym celem rachunkowości finansowej jest dostarczenie - w postaci sprawozdań finansowych - informacji o kondycji finansowej jednostki, o jej potencjale dochodowym, płynności, wy...

Bilans - zasady sporządzania i omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Rachunkowość
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1281

Wjcik-Karpacz. Notatka składa się z 3 stron. ZASADY SPORZĄDZANIA BIALNSU Sytuacja finansowa jednostki uzależniona jest od: Kontrolowanych przez jednostkę zasobów ekonomicznych- informacje te są pomocne przy przewidywaniu zdolności jednostki do wypracowania środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w ...

Konta wynikowe i wynik finansowy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Rachunkowość
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1400

Wjcik-Karpacz. Notatka składa się z 4 stron. ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT WYNIKOWYCH ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Miernikiem oceny działalności przedsiębiorstwa jest jego wynik finansowy , ustalany przez porównanie przychodów z kosztami uzyskania przychodów. Do ujmowania operacji wywierających...

Operacje gospodarcze - omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Rachunkowość
Pobrań: 847
Wyświetleń: 4025

Wjcik-Karpacz. Notatka składa się z 3 stron. OPERACJE GOSPODARCZE Jest to udokumentowane zdarzenie gospodarcze, które powoduje zmiany aktywów/ lub i pasywów. Zdarzenie jest szersze operacja węższa Operacje gospodarcze dzielą się na...