Dr Anna Jawor - strona 4

Momenty statyczne mas

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 833

4.4. Momenty statyczne mas     Załóżmy,  że mamy układ n punktów materialnych o masach mk, których  położenie względem dowolnego punktu O określają promienie wodzące   r k (rys.  4.1). Rozkład mas tego układu materialnego względem przyjętego punktu O  charakteryzują momenty pierwszego rzędu, nazy...

Momenty wektora względem osi - Iloczyn wektorowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

2.5. Moment wektora względem osi     Zajmiemy  się obecnie zdefiniowaniem wielkości będącej miarą działania  obrotowego wektora względem osi. Wielkość tę nazywamy  momentem wektora  względem osi . W tym celu przyjmiemy, że dany jest dowolny wektor  a  oraz oś l,  której kierunek jest określony prze...

Momenty wektora względem punktu

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1008

2.4. Moment wektora względem punktu       Momentem wektora    a    względem punktu  (bieguna) O nazywamy iloczyn  wektorowy wektora  r A =  OA  o początku w punkcie O i końcu w początku wektora  a   przez wektor  a  (rys. 2.10). Moment wektora względem punktu będziemy  oznaczać w następujący spos...

Napięcia powierzchniowe cieczy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1134

  Napięcia powierzchniowe cieczy Tabela pomiarów i wyników do ćwiczenia 11.1 r R l0 lk Δl m k l lśr Δlśr α m m m m m kg N/m m m m N/m 1,76  *10-2 1,82  *10-2 0,02 0,115 0,095 0,0002 0,2065 0,102 0,103 0,083 0,076 0,103 0,102 0,104 0,104 Tabela pomiarów i wyników do ćwiczenia 11.2 p n nśr h r γ α ...

Napięcie powierzchniowe

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1512

I. Specyficzne właściwości stanu ciekłego. Ciecze różnią się od gazów przede wszystkim wielokrotnie większą liczbą  cząsteczek w jednostce objętości. 1 mol (18,015 g) wody w temperaturze  100°C  i pod ciśnieniem 1 atm zajmuje objętość około 18,78 mL, zaś 1 mol pary wodnej  zajmuje w tych samych w...

Napiecie powierzchniowe cieczy - ćwiczenie 11

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 1981
Wyświetleń: 3745

Ćwiczenie 11 Napięcie powierzchniowe cieczy 11.1 Wyznaczanie współczynnika napięcia powierzchniowego cieczy metoda odrywania Tabela pomiarów i wyników do ćwiczenia 11.1 r R l0 lk Δlk m K l lśr Δlśr ά m m m m M Kg N/m m m m N/m 1,...

Ogólne zasady statyki

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

3.1.1. Własności sił działających na ciało sztywne      Statyka zajmuje się badaniem sił działających na ciała znajdujące się w  spoczynku. Wtedy siły działające na ciało, które pozostaje w spoczynku, muszą się  równoważyć, czyli być w równowadz...

Twierdzenie Pappusa-Guldina

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2954

4.3. Twierdzenia Pappusa-Guldina     Do  wyznaczania  środków ciężkości jednorodnych linii płaskich i jednorodnych  figur płaskich stosuje się dwa twierdzenia Pappusa-Guldina. Podamy je bez  dowodów, a ich zastosowanie zilustrujemy prostymi przykładami. Zaznajomienie  się z dowodami podanych niże...

Para sił

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1106

3.6. Para sił      Linie  działania dwóch sił mogą zajmować względem siebie różne położenia w  przestrzeni. Mogą się pokrywać, przecinać, być równoległe lub wichrowate.   Jeżeli linie działania się pokrywają, czyli dwie siły działają wzdłuż jed...

Pęd

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Anna Jawor
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

7.2.1. Pęd układu materialnego i bryły     Pędem punktu materialnego o masie  m  i prędkości   v  nazywamy iloczyn masy  punktu i jego prędkości :    p  = m v .        (7.40)     Z  powyższej definicji  wynika, że pęd jest wektorem o  kierunku prędkości, a więc jest  wektorem stycznym do toru  pu...