Dr Anna Dąbrowska

note /search

Porozumienie administracyjne jako prawna forma działania administracji...

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1617

POROZUMIENIE ADMINISTRACYJNE JAKO PRAWNA FORMA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Porozumienie administracyjne jest czynnością dwustronną, podporządkowaną regulacji administracyjnoprawnej. Treść porozumienia (zakres spraw objętych porozumieniem i zasady działania w jego ramach) przygotowują stron...

Uznanie administracyjne

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1897

UZNANIE ADMINISTRACYJNE Pojęcie uznania administracyjnego Przez uznanie administracyjne rozumie się takie uregulowanie kompetencji organu administracji, że organ ten może rozstrzygnąć sprawę w różny sposób przy tym samym stanie faktycznym i każde rozstrzygnięcie sprawy jest legalne. Uznanie admin...

Zasady zawierania ugody administracyjnej

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1589

ZASADY ZAWIERANIA UGODY ADMINISTRACYJNEJ Zagadnienie ugody administracyjnej uregulowane jest przepisami k.p.a. Ugoda administracyjna jest to porozumienie zawarte w formie pisemnej między stronami, mającymi w toczącym się postępowaniu administracyjnym sprzeczne interesy, przed organem, który prow...

Zasada dwuinstancyjności organów administracji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1645

Zasada dwuinstancyjności - art. 15 Zasada ta wyraża regułę, że wszystkie decyzje nieostateczne mogą być na wniosek osoby uprawnionej zaskarżone do organu administracji publicznej wyższego stopnia nad organem, który wydał zaskarżona decy...

Zasada trwałości decyzji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1372

Zasada trwałości decyzji - art. 16 Art. 16 KPA zawiera dwie zasady ogólne postępowania administracyjnego - zasadę trwałości decyzji ostatecznych i zasadę sądowej kontroli (weryfikacji) decyzji ostatecznych. Decyzje ostateczne w rozumieniu art. 16 § 1 KPA to decyzje, od których nie służy odwołanie...

Zasada ugodowego załatwiania spraw

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1631

Zasada ugodowego załatwiania spraw - art. 13 Strony mogą zawrzeć ugodę jeśli przemawia za tym charakter sprawy, przyczyni się to do uproszczenia lub przyspieszenia postepowania i nie sprzeciwia się temu przepis prawa (art. 114 KPA). W tych przypadkach organ administracji publicznej, przed którym ...

Wyjaśnienie zasadności przesłanek

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2114

Wyjaśnienie zasadności przesłanek - art. 11 Przepis ten wyraża ogólną zasadę przekonywania w postępowaniu administracyjnym. Organy administracji publicznej zobowiązane są wyjaśnić stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możliwości doprow...

Zasada pisemności - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1603

Zasada pisemności - art. 14 Zasada ta dotyczy całości postępowania, a nie tylko jego fazy decyzyjnej. W drodze wyjątku możliwe jest jednak ustne załatwienie sprawy administracyjnej. Na pierwszy rzut oka wydaje się, iż zasada ta dotyczy jedynie etapu wydania przez organ rozstrzygnięcia w formie d...

Zasada szybkości i prostoty postępowania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 833
Wyświetleń: 4928

Zasada szybkości i prostoty postępowania - art. 12 Zasada ta nakazuje organom administracji publicznej działać w sprawie szybko i wnikliwie. Co do zasady organy powinny działać bez zbędnej zwłoki. KPA ustanawia terminy załatwiania spraw, które określone zostały w art. 35 KPA. Zasadę tę należy ro...

Zasada udzielania informacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 882

ZASADY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO C.D. Zasada udzielania informacji - art. 9 KPA Artykuł niniejszy wyraża zasadę ogólną zwaną zasadą czuwania przez organ administracji nad interesem strony i innych osób biorących udział w postępowaniu. Zgodnie z art. 9 KPA, organy administracji nie mogą w pos...