Dr Anetta Breczko - strona 8

Uzasadnienie twierdzeń - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

UZASADNIANIE TWIERDZEŃ bezpośrednie i pośrednie Bezpośrednie to spostrzeżenia zmysłowe -eksplikatywne oraz introspekcyjne -wewnętrzne. Obserwacja -wyróżniamy przypadkową (np. wypadek) i z zamiarem -jest to obserwacja doświadczalna, gdy spodziewam się zaistnienia faktu. Wnioskowanie dedukcyjne. P...

Norma społeczna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 602

I. NORMY SPOŁECZNE, definicja i rodzaje norm. Norma społeczna - funkcjonująca w społeczeństwie i przez nie tworzona oraz modyfikowana reguła powinnego zachowania, mająca charakter nakazu, zakazu lub dozwolenia. Normy społeczne Związane z działalnością państwa Nie związane z działalnością państwa - n...

Norma prawna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 616

. Norma prawna - przepis prawny, relacja. Norma prawna - jako reguła postępowania stanowi treść, a zarazem istotę prawa, natomiast przepis prawny to forma, w jakiej występuje (przejawia się) prawo. Norma prawna jest wypowiedzią konstruowaną na gruncie przepisów prawnych. Norma stanowi znaczenie prz...

Pozytywizm prawniczy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 665

Pozytywizm prawniczy, nurt w XIX i XX-wiecznej filozofii prawa, przeciwstawiany prawu natury. Do podstawowych tez pozytywizmu należą następujące: pojęcie prawa sprowadza się d...

Rozporządzenia - omówienie - UE

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 287

Rozporządzenia: -dotyczą spraw ogólnych i są ogólnie sformułowane, -mają zasięg ogólny do bezpośredniego stosowania w każdym kraju członkowskim UE, -wykorzystują zasadę nadrzędności prawawspólnotowego nad prawem krajowym, -wchodzą bezpośrednio do narodowych systemów prawnych, -są najważniejszymi akt...

Norma społeczna - omówienie - normy prawne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 714

I. NORMY SPOŁECZNE, definicja i rodzaje norm. Norma społeczna - funkcjonująca w społeczeństwie i przez nie tworzona oraz modyfikowana reguła powinnego zachowania, mająca charakter nakazu, zakazu lub dozwolenia. Normy społeczne Związane z działalnością państwa Nie związane z działalnością państwa - n...

Ułomne osoby prawne-opracowanie

 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

4. Ułomne osoby prawne: Jest jednostką organizacyjną (zorganizowanym zbiorem osób lub majątku), która nie ma pełnej zdolności prawnej tak jak osoby prawne. Przepisy regulujące funkcjonowanie danej ułomnej osoby prawnej przyznają im część uprawnień przysługujących osobom prawnym (np. prawo do zacią...

Akt normatywny-opracowanie

 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

. Akt normatywny - tekst zawierający sformułowane w języku prawnym i zapisane w postaci przepisów normy prawne. Normy te mają najczęściej charakter generalny i abstrakcyjny. Niekiedy pod tym pojęciem rozumie się także wszelkie teksty formułują...

Akt prawny-opracowanie

 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

. Akt prawny - rezultat tworzenia prawa przez właściwy organ państwowy lub organ do tego upoważniony. Akt prawny rozumiany jest też jako działanie organu państwa lub podmiotu prawnego, zgodne z obowiązującymi przepisami w celu wywołania skutków prawnych w konkretnym stosunku prawnym (orzeczenie lub ...