Dr Anetta Breczko - strona 10

Zdanie w sensie logicznym - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 294

Zdanie w sensie logicznym - wyrażenie jednoznacznie stwierdzające, na gruncie reguł danego języka, że tak jest albo tak nie jest. Nie musi być ono zgodne z rzeczywistością. Może być prawdziwe lub fałszywe. Zdanie pytające nie jest zdaniem w sensie logicznym, bo nie stwierdza faktu. Również zdanie ro...

Koncepcja budowy normy koncepcja 2-członowa-opracowanie

 • dr Anetta Breczko
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 154

Koncepcja budowy normy: koncepcja 2-członowa. Wariant cywilistyczny- zakłada, że sankcja nie jest koniecznym elementem normy. Czyli elementami koniecznymi są hipoteza i dyspozycja. Jeżeli zachodzą warunki określone w hipotezie, to adresat powinien zachować się tak, jak mówi dyspozycja. ...

Agregat - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

Agregat -nazwa określ. pewną całość, na którą składają się jednostki konieczne do zaistnienia tej całości (np. las -z drzew, księgozbiór -z książek) Agregat może być określony i nieokreślony. ...

Błąd formalny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 490

Błąd formalny popełniamy gdy uważamy swe wnioskowanie za dedukcyjne a w rzeczywistości dany wniosek nie wynika logicznie z przesłanek - wzór wedle którego przebiega wnioskowanie nie jest prawem logicznym. ...

Błąd materialny - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 119
Wyświetleń: 560

Błąd materialny popełniamy gdy bierzemy we wnioskowaniu przesłanki fałszywe, mylnie uważając je za prawdziwe, np. jeśli ktoś przyjmuje, że każde zwierzę żyjące w morzu jest rybą. ...

Błąd przesunięcia kategorialnego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 259

błąd przesunięcia kategorialnego (katalogowego) - gdy definiendum i definiens należą do domniemanych kategorii tautologicznych (następuje przesunięcie). To nie jest zła definicja, tylko błąd definicji (można ją poprawić). ...

Grupy reguł - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

W języku występują 3 grupy reguł: reguły wyznaczające zasób znaków danego języka (słowa, kształty z. drogowych) reguły znaczeniowe reguły składni ...

Tautologia i kontrtautologia - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 308

Tautologia - to schemat zdań wyłącznie prawdziwych, formuła, która jest prawdziwa przy każdym możliwym podstawieniu. (np. jeśli się uczyłem, to uczyłem). Kontrtautologia - to zdanie, które dla dowolnej interpretacji jest fałszywe. Zdanie jest kontrtautologią wtedy i tylko wtedy, gdy jego negacja je...

Wnioskowanie indukcyjne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 245

Wnioskowanie indukcyjne - takie w którym na podstawie wielu przesłanek jednostkowych stwierdzających że poszczególne zbadane przedmioty pewnego rodzaju mają pewną cechę, dochodzi się do wniosku ogólnego że każdy przedmiot tego rodzaju posiada taką cechę. ...

Wypowiedź oceniająca - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 294

Wypowiedź oceniająca Ocena to aprobata, bądź dezaprobata. W tej wypowiedzi uzewnętrzniamy nasz stosunek do danego podmiotu lub przedmiotu, który uwzględnia wszelkie aspekty, naszą wiedzę, wiarę, nastawienie, a nawet fakt np. zdenerwowania naszego ...