Dr Andrzej Buczek - strona 3

Wieloletni plan finansowy państwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 756

PRAWO FINANSOWE Wieloletni Plan Finansowy Państwa Pojęcie 1. Wieloletni Plan Finansowy Państwa to plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu państwa sporządzany na cztery lata budżetowe. 2. Wieloletni Plan Finansowy Państwa jest sporządzany w układzie obejmującym funkcje państw...

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

PRAWO FINANSOWE Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego Art. 226. [Zakres wieloletniej prognozy finansowej] 1. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej: 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budż...

Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1008

PRAWO FINANSOWE Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na: 1) zadania własne jednostek samorządu terytorialnego; 2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jedno...

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1393

PRAWO FINANSOWE Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego i wpłaty do budżetu państwa Art. 216. [Źródła dochodów; przeznaczenie wydatków] 1. Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego określa odrębna ustawa. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopad...

Agencje wykonawcze - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1911

PRAWO FINANSOWE Agencje wykonawcze Art. 18. [Agencja wykonawcza] Agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa. Art. 19. [Zasady działania agencji wykonawczej] 1....

Budżet środków europejskich

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1638

PRAWO FINANSOWE Budżet środków europejskich Art. 117. [Budżet środków europejskich] 1. Budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznacz...

Zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 973

PRAWO FIMNANSOWE BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Zakres budżetu jednostki samorządu terytorialnego Art. 211. [Objaśnienie pojęć] 1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki. 2. Budżet jednostki samorząd...

Dochody i wydatki budżetu państwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

PRAWO FINANSOWE Dochody i wydatki budżetu państwa Dochody Budżetu Państwa Art. 111. [Dochody podatkowe i niepodatkowe budżetu] Dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są: 1) podatki i opłaty, w części, która zgodnie z odrębnymi ustawami nie stanowi dochodów jednostek samorządu ter...

Dotacje z budżetu państwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1274

PRAWO FINANSOWE Dotacje z budżetu państwa Art. 126. [Dotacje] Dotacje są to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów m...

Fundusze celowe - omówienie zagdnienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Buczek
 • Prawo finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

PRAWO FINANSOWE Fundusze celowe Art. 29. [Fundusz celowy] 1. Państwowy fundusz celowy jest tworzony na podstawie odrębnej ustawy. 2. Przychody państwowego funduszu celowego pochodzą ze środków publicznych, a koszty są ponoszone na realizację wyodrębnionych zadań państwowych. 3. Państwowy fundus...