Dr Aleksander Królikowski - strona 4

Wycena produktów pracy

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980

Wycena produktów pracy Produkty gotowe oraz produkcję nie zakończoną wycenia się na poziomie rzeczywistego technicznego kosztu wytworzenia. Można je tez wyceniać wg stałych cen ewidencyjnych, którymi mogą być: techniczny rzeczywisty koszt ...

Wyroby gotowe, usługi, produkcja nie zakończona

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Wyroby gotowe, usługi, produkcja nie zakończona Ewidencja produktów pracy powinna spełniać następujące zadania : - dostarczać informacji o rzeczywistym stanie ilościowo - wartościowym lub wartościowym produktów - umożliwiać ochronę mienia...

Zadanie o spółce Autotrans i rozwiązanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Zadanie 11.1 Zarząd spółki z o. o. AUTOTRANS świadczącej usługi transportowe, płatnik podatku VAT, w celu pogłębienia kontroli i analizy ponoszonych kosztów postanowił wprowadzić do ewidencji księgowej rachunek kosztów w wariancie kalkulacyjnym. Dlatego z dniem 1 stycznia bieżącego roku obrachunkow...

Zakładowe plany kont

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1092

Zakładowe plany kont Jego zadaniem jest zapewnienie prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem cech działalności danej jednostki oraz potrzeb informacyjnych odbiorców zewnętrznych i wewnętrznyc...

Zakładowy plan konta

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

Zakładowy plan kont Zespół O — Aktywa trwałe 010 Środki trwale A 020 Wartości niematerialne i prawne A 030 Długoterminowe aktywa finansowe A 060 Umorzenie środków trwałych P 070 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych P 083 Środki trwałe w budowie A Zespół l — Środki pieniężne, rachunki...

Pozostałe daniny publiczne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

Pozostałe daniny publiczne Opłata- forma dochodów publicznych, dla której trudno jest znaleźć czytelne kryteria, pozwalające odróżnić ją od innych danin. Pobierana jest za konkretne, bezpośrednie świadczenia ze strony państwa na rzecz podmiotów, które opłatę wnoszą. Opłaty za czynności urzędowe org...

4 podstawowe rodzaje strategii

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 777

4 podstawowe rodzaje strategii: Strategia kontroli podaży pieniądza [cel pośredni-wzrost określonego agregatu podaży pieniądza, cel zasadniczy/ostateczny-kontrola inflacji] Bank centralny kształtuje obieg pieniądza tak, aby stabilizować ogólny poziom cen Tradia celów polityki pieniężnej Sterowan...

Aktywa trwałe - Aktywa

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 938

Aktywa trwale - środki trwałe, kompletne i zdatne do użytku, oraz - środki trwałe w budowie, rozumiane jako środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Środki trwałe obejmują w szczególności: - nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczyst...

Amortyzacja planowa i odpisy aktualizujące wartość środków trwałych...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Amortyzacja planowa i odpisy aktualizujące wartość środków trwałych. Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) stanowi aktualny plan amortyzacji zawierający stawki i kwoty rocznych odpisów poszczególnych środków trwałych opracowany, np. w formie tabeli amortyzacyjnej. Plan amorty...

Cechy prawidłowego dokumentu księgowego

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 28
Wyświetleń: 945

Cechy prawidłowego dokumentu księgowego. dokumentacja księgowa - zbiór dokumentów (dowodów), w których znajduje pisemne odzwierciedlenie fakt wystąpienia operacji gospodarczych. wymagania dotyczące poprawności sporządzenia dowodu: 1.nakaz wystawiania dowodu