Dr Adrian Kurcbart - strona 5

Wielokanałowa komunikacja niewerbalna - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

Wielokana ł owa komunikacja niewerbalna Poza pewnymi specyficznymi sytuacjami (np. rozmowa telefoniczna) codzienne życie społeczne jest złożone z interakcji, które wieloma kanałami tworzą znaczenie niewerbalne. Zatem istnieje wie...

Wnioskowanie z prób niereprezentatywnych - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 994

Wnioskowanie z prób niereprezentatywnych Naukowcy dokonując doboru prób, dążą do tego, by próba była reprezentatywna dla całej populacji. Nierozsądny byłby badacz opinii publicznej starający się przewidzieć wynik wyborów na podstawie małej próbki osób najbardziej bogatych. Badacze opinii publicz...

Wpływ mniejszości - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1463

Wp ł yw mniejszo ś ci Jak powiedział Serge Moscovici (1985), jeżeli grupom rzeczywiście udawałoby się uciszać nonkonformistów, pozbywać się dewiantów i przekonywać każdego, by przyjął punkt widzenia większości, to w jaki sposób moglibyśmy wprowadzić jakąkolwiek zmianę w systemie? Musielibyśmy by...

Rola dostępności i zdarzeń poprzedzających - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Wybór schematu: rola dost ę pno ś ci i zdarze ń poprzedzaj ą cych Niekiedy sytuacji odpowiada tylko jeden schemat, a zatem nie mamy problemu z wyborem. Kiedy wchodzimy do restauracji, wiemy, ż e powinni ś my przywo ł a ć scenariusz „ w restauracji", poniewa ż ż aden inny nie jest odpowiedni. K...

Zachowania niewerbalne - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 651

Zachowanie niewerbalne Cechy fizyczne, takie jak atrakcyjność i wyraz twarzy (np. czy jest bardzo dziecinny)wpływają na nasze sądy o innych (Berry, McArthur, 1986; Hatfield, Sprecher, 1986; McArthur, 1990). Przykładamy także dużą wagę do tego, co ludzie mówią. Poza tym naszym najznakomitszym osiągn...

Moc wpływu społecznego - wykład - podstawowy błąd atrybucji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1176

Moc wp ł ywu spo ł ecznego. Próbując przekonać ludzi, że na ich zachowanie wpływa wydatnie otoczenie społeczne, psycholog staje przed potężną przeszkodą: skłonnością, którą wszyscy podzielamy, do wyjaśniania zachowania w terminach osobowościowych (jak w przytoczonym wcześniej przykładzie kelnerk...

Podejście związane z samooceną - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

Podej ś cie zwi ą zane z samoocen ą Większość z nas ma silną potrzebę spostrzegania siebie jako przyzwoitych, kompetentnych, sympatycznych i honorowych osób. Powodem, dla którego spostrzegamy świat tak, a nie inaczej, jest to, iż zmierzamy do realizacji potrzeby nakazującej doskonalić pożądane w...

Heurystyka reprezentatywności - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Heurystyka reprezentatywno ś ci Heurystyk ą reprezentatywno ś ci oznacza klasyfikowanie rzeczy na podstawie ich podobieństwa do przypadku typowego . heurystyka reprezentatywno ś ci : uproszczona metoda wnioskowania polegaj ą ca na tym, ż e kl...

Kierowanie wrażeniem - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2933

Kierowanie wra ż eniem Podstawowym przejawem egzystencji społecznej jest autoprezentacja : za pomocą słów, zachowań niewerbalnych i działań komunikujesz, kim jesteś (albo kim w oczach innych chciałbyś być) (DePaulo, 1992; Goffman, 1959; Schlenker, 1980; Tedeschi, 1981).

Ludzie jako psychologowie osobowości - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Adrian Kurcbart
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 658

Podstawowy b łą d atrybucji: ludzie jako psychologowie osobowo ś ci Zak ł adamy, i ż ludzie czyni ą tak, a nie inaczej, poniewa ż s ą tacy w ł a ś nie, a nie dlatego, ż e okre ś la ich sytuacja b ą d ź pe ł niona funkcja (m ęż a, matki, profesora, studenta). Jeste ś my mocno nastawieni na dostrzega...