Bezpieczeństwo produktu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bezpieczeństwo produktu - omówienie - strona 1 Bezpieczeństwo produktu - omówienie - strona 2 Bezpieczeństwo produktu - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Przedmiot: „ Bezpieczeństwo techniczne ” Prowadz ą cy: Prof. AGH dr hab. in ż . Piotr Izak - (B-6, pok. 405), tel. 12 617 33 80 Regulamin; a) aktywność  studenta oceniona na podstawie obecności na zajęciach, b) zaliczenie  - pisemn test obejmujących materiał z zajęć seminaryjnych  dotyczących bezpieczeństwa produktu, bezpieczeństwa stanowisk  pracy, bezpieczeństwa budynków i budowli oraz bezpieczeństwa  środowiska,  c) wykonanie  projektu, karty bezpieczeństwa wyrobu lub wygłoszenie  referatu z wybranej tematyki (tematy będą przedstawione na  wykładach seminaryjnych), d)     ocena  z przedmiotu wg skomplikowanego algorytmu Bezpieczeństwo  produktu Uregulowania prawne na tle  wymogów unijnych Podstawy polityki konsumenckiej Polityka konsumencka Unii Europejskiej zmierza do  zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i ekonomicznego  konsumentów oraz wyrównania standardów ich ochrony  w ramach Jednolitego Rynku.  Realizacja europejskiej polityki konsumenckiej rozpoczęła się w 1975 roku od sformułowania podstawowych praw  konsumenta   Council Resolution on a Preliminary Programme of the European Economic Community for a Consumer Protection and Information Policy OJEC L  92(75) , do których należy: prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  - oznacza, że  towary i usługi oferowane konsumentom nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich zdrowia i życia.  W praktyce oznacza to wymóg określenia cech bezpieczeństwa  produktów, a także stworzenia mechanizmów zapobiegających  przedostawaniu się do obrotu wyrobów niebezpiecznych.  Oznacza to również stosowanie procedur szybkiego ostrzegania  i wycofywania wyrobów "niebezpiecznych" z rynku w przypadku  zaistnienia zagrożenia .  prawo do ochrony interesów ekonomicznych  - oznacza  konieczność ochrony konsumentów przed działaniami  przedsiębiorców (zwłaszcza o dominującej pozycji na rynku  lub monopolistów), którzy mogą naruszyć ich interesy  ekonomiczne przez narzucenie niekorzystnych warunków  umów, nieuczciwą konkurencję, stosowanie nadmiernie  wygórowanych cen i innych nierzetelnych praktyk  handlowych. prawo do edukacji i informacji  - konsumenci powinni mieć zapewnioną możliwość świadomego podejmowania decyzji  i dokonywania wyborów dóbr i usług.  Podstawą dokonywania przez konsumentów racjonalnych  wyborów musi być rzetelna informacja o cechach oferowanych  towarów i usług, warunkach bezpiecznego ich użytkowania,  a także procedurach reklamacyjnych w przypadku ujawnienia  ich niewłaściwej jakości. prawo do efektywnego sytemu dochodzenia roszczeń  - procedury  dochodzenia roszczeń przez konsumentów wobec przedsiębiorców  naruszających ich interesy powinny być szybie, tanie i łatwo  dostępne. Konsumenci muszą mieć zapewnioną pomoc 

(…)

… Wspólnota Towarzystw Konsumenckich (Euro-coop),
Związek Organizacji Rodzinnych Wspólnoty Europejskiej (Coface) oraz
Europejski Instytut Regionalnych Organizacji Konsumenckich (IEIC).
W Polsce problematyka związana z ochroną praw konsumentów jest przez Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz podporządkowaniem prezesowi tej
instytucji Państwowej Inspekcji Handlowej (PIH).
Przyjęcie przez Polskę prawa…
… i zdrowia konsumenta,
zawiadomić o zagrożeniach właściwe organy, a także podjąć, w razie
konieczności, działania mające na celu niezwłoczne wycofanie produktu
z obrotu.
„Strażnikiem” bezpieczeństwa produktów jest tzw. "organ nadzoru", czyli
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta działający z pomocą
Inspekcji Handlowej. Posiada on bardzo szerokie uprawnienia.
Przed wprowadzeniem produktu do obrotu…
… Konsumenckich (Euro-coop),
Związek Organizacji Rodzinnych Wspólnoty Europejskiej (Coface) oraz
Europejski Instytut Regionalnych Organizacji Konsumenckich (IEIC).
W Polsce problematyka związana z ochroną praw konsumentów jest przez Urząd
Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz podporządkowaniem prezesowi tej
instytucji Państwowej Inspekcji Handlowej (PIH).
Przyjęcie przez Polskę prawa konsumenckiego spowodowało…
… i zdrowia konsumenta,
zawiadomić o zagrożeniach właściwe organy, a także podjąć, w razie
konieczności, działania mające na celu niezwłoczne wycofanie produktu
z obrotu.
„Strażnikiem” bezpieczeństwa produktów jest tzw. "organ nadzoru", czyli
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta działający z pomocą
Inspekcji Handlowej. Posiada on bardzo szerokie uprawnienia.
Przed wprowadzeniem produktu do obrotu…
… niebezpiecznego,
nakazać zniszczenia produktu, gdy stanowi to jedyny środek
zapewniający usunięcie niebezpieczeństwa.
Ponadto Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta
może poinformować opinię publiczną o zagrożeniach
związanych z danym produktem za pośrednictwem środków
masowego przekazu lub poprzez wpisanie produktu do
krajowego Systemu Informacji o Produktach Niebezpiecznych.
Producentom lub importerom…
…:
- odstąpienie od umowy
(z zastrzeżeniem art.
560, 561 k.c.)
- obniżenie ceny
- wymiana
- usunięcie wad
- określone w karcie gwarancyjnej
lub
- usunięcie wad ewentualnie wymiana
o sposobie załatwienia
reklamacji decyduje:
- konsument (z zastrzeżeniem
art. 560 i 561 k.c.)
- gwarant
Dodatkowe możliwości obrony ma wytwórca materiałów lub
części składowych rzeczy.
Od odpowiedzialności uwalnia go wykazanie…

(z zastrzeżeniem art.
- określone w karcie gwarancyjnej
uprawnienia 560, 561 k.c.)
lub
konsumenta: - obniżenie ceny
- usunięcie wad ewentualnie wymiana
- wymiana
- usunięcie wad
o sposobie załatwienia - konsument (z zastrzeżeniem
- gwarant
reklamacji decyduje: art. 560 i 561 k.c.)
Dodatkowe możliwości obrony ma wytwórca materiałów lub
części składowych rzeczy.
Od odpowiedzialności uwalnia go wykazanie…
… z tytułu odpowiedzialności za wadę rzeczy),
•postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się
przed zawarciem umowy (na przykład postanowienia spisane
w regulaminie, którego konsument nie miał czasu przeczytać),
•zezwalają przedsiębiorcy, bez zgody konsumenta, na przeniesienie praw
i przekazanie obowiązków wynikających z umowy na innego
przedsiębiorcę (na przykład telewizja kablowa
… sprawę pod
rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego
organu, a także narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle
ustawy nie jest właściwy (postanowienia takie utrudniają lub uniemożliwiają
dochodzenie przez konsumenta swoich praw przed sądem).
Przedstawiony katalog (zawarty w art. 353 kodeksu cywilnego) nie jest
spisem zakazanych postanowień umownych.
Klauzule…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz