Zarządzanie strategiczne - wykłady

Notatkę dodano: 19.11.2009,
Pobrań: 38,
Wyświetleń: 757
Podgląd dokumentu

Dokładna tematyka notatki jest następująca: zarządzanie strategiczne, halina piekarz, a.stabryła, dynamika otoczenia, otoczenie bliższe, otoczenie dalsze, harvardzka koncepcja rozwijania strategii, grupy interesów i ich oczekiwania, strategia, etapy zarządzania strategicznego, analiza strategiczna, analiza, etapy rozwoju analizy strategicznej, analiza makrootoczenia, segmenty makrootoczenia, koncepcje analiz makrootoczenia, szczegółowe metody analizy makrootoczenia, rodzaje metod scenariuszowych, tuba scenariuszy, ogólna procedura sporządzania scenariuszy przyszłości organizacji, otoczenie konkurencyjne (sektorowe), sektor, analiza sektorowa, metody analizy strategicznej, wykresy luk strategicznych, analiza pięciu sił portera, sektor, fazy życia sektora, schemat oceny wartości sektora, mapa grup strategicznych, krzywa doświadczeń, wykres krzywej doświadczeń, efekt doświadczeń jest konsekwencją, analiza potencjału, wartość danego produktu, metody oceny potencjału organizacyjnego, cykl życia produktu, metody portfelowe, macierz bcg, macierz szans i zagrożeń, macierz mckinseya (general electric), porównanie wybranych metod portfelowych, kluczowe czynniki sukcesu, kluczowe kompetencje, model łańcucha wartości, ogólny łańcuch wartości przedsiębiorstwa, analiza swot, architektura firmy, taktyki radzenia sobie z oporem wobec zmian, reengineering, proces, charakterystyka strategiczna karta wyników.

Zarządzanie strategiczne - wykłady

prof. Halina Piekarz

Literatura:

A.Stabryła „Zarządzanie strategiczne”

Zarządzanie strategiczne - proces definiowania i redefiniowania strategii w reakcji na zmiany otoczenia lub wyprzedzający te zmiany, a nawet je wywołujący oraz sprzężony z nim proces implementacji, w którym zasoby i umiejętności organizacji są tak dysponowane, by realizować przyjęte długofalowe cele rozwoju, a także by zabezpieczyć istnienie organizacji w potencjalnych sytuacjach nieciągłości.

dynamika otoczenia

duża

OTOCZENIE: przeszkadzająco-oddziałujące

ORIENTACJA: rynkowa

ZARZĄDZANIE: marketingowe

Malejąca autonomia przedsiębiorstwa coraz silniej ograniczana przez różnicujące się rynki w kraju i na świecie

KIEROWNIK - generalista

Lata 1930 - 1970

OTOCZENIE: „burzliwe pole”

ORIENTACJA: globalna

ZARZĄDZANIE: strategiczne

Ograniczona autonomia przedsiębiorstwa wyznaczona przez globalną konkurencję, państwo i społeczeństwo

SUPERBOSS - generalista/specjalista

Lata 1970 - ????

mała

OTOCZENIE: spokojno-zestrukturalizowane

ORIENTACJA: produkcyjna

ZARZĄDZANIE: funkcjonalne

Duża autonomia przedsiębiorstwa ograniczona głównie przez konkurencję cenową

KIEROWNIK - specjalista

Lata 1880 - 1930

OTOCZENIE: spokojne - przypadkowe

ORIENTACJA: przedsiębiorcza

ZARZĄDZANIE: przez doświadczenie i intuicję kierowniczą

Bardzo duża autonomia przedsiębiorstwa, które uważa się za główny instrument postępu technicznego

PRZEDSIĘBIORCA - właściciel

Lata 1820 - 1880

wysoki

niski

stopień zestrukturalizowania relacji organizacja - otoczenie

Zarządzanie:

sztuka osiągania celów z ludźmi, poprzez ludzi i dla ludzi

definiowanie celów organizacji poprzez procesy decyzyjne

proces skierowany na osiąganie nowych, dodatkowych efektów synergicznych

...

Otoczenie bliższe:

...

...

...

lokalne władze administracyjne

agencje rządowe

lokalne grupy nacisku

instytucje finansowe

organizacje pozostające w sojuszach

zawiązki i zrzeszenia zawodowe

właściciele

Otoczenie dalsze:

makroekonomiczne

naturalne (przyrodnicze)

polityczne

prawne

ekologiczne

...

Harvardzka koncepcja rozwijania strategii

(…)

… szybsze niż w przedsiębiorstwie

opinie ekspertów (metoda delficka) - bazuje na opiniach ekspertów zbieranych w formie ankiet

metody scenariuszowe - służą analizie nieciągłych zmian otoczenia; występowanie takich zmian zmusza do uwzględnienia wielowariantowych przewidywanych stanów otoczenia; metody scenariuszowe nie dają dokładnego obrazu przyszłości, ale zmuszają do przewidywania wpływu zmian…

… do sektora

łatwy

możliwy

bardzo trudny

brak zainteresowania

Schemat oceny wartości sektora.

Punktowa ocena atrakcyjności sektora.

Mapa grup strategicznych - jest narzędziem analizy konkurencji wewnątrz sektora. Stosowane kryteria identyfikacji to: specjalizacja, marka, rodzaj kanałów dystrybucji, koszty, polityka cenowa.

Znajomość mapy grup strategicznych pozwala uzyskać odpowiedzi na pytania:

jakich…

… byli zadowoleni?

perspektywa rozwoju - jak zachować zdolność do ciągłego rozwoju i doskonalenia?

W celu dostosowania się (adaptacji) do tych nowych warunków walki konkurencyjnej należy na poziomie decyzji strategicznych nie tylko uwzględniać (jak dotąd) tradycyjne mierniki rachunkowości finansowej (np. stopa zwrotu z zaangażowanego kapitału, zysk operacyjny) ale również nowe mierniki takie jak: stopień…

… strategiczną wnętrza (potencjału) firmy

zestawienie szans i zagrożeń oraz słabych i mocnych stron

budowa opcji strategicznych

Etapy rozwoju analizy strategicznej:

...

Analiza makrootoczenia:

Makrootoczenie - nie jest jednakowe dla wszystkich przedsiębiorstw - tworzy im różne warunki zależne od regionu, branży, sektora itp.

Segmenty makrootoczenia:

otoczenie ekonomiczne - wyznaczane przez kondycję gospodarki…