Zadania analizy finansowej

Notatkę dodano: 09.05.2013,
Pobrań: 7,
Wyświetleń: 242
Podgląd dokumentu

Zadania analizy finansowej - ocena wielkości ekonomicznych w wyrażeni pieniężnym, koncentruje się na wstępnej i rozwiniętej analizie, bilansie RZiS, źródłach i kierunkach przychodów i rozchodów, analizie WF i jego determinantów oraz sytuacji finansowej badanej jednostki gospodarczej. Przedmiotem a. Finansowej - jest działalność przedsiębiorstwa gospodarczego oparta na angażowanych zasobach majątkowych kapitałowych i osobowych. W warunkach gospodarki rynkowej celem tej działalności jest przyrost kapitałów własnych przez osiągnięcie zysków Elementy przedmiotu analizy: - stan finansowy - jest ujęciem statycznym przedmiotu analizy, ustalanym na określony moment (dzień) obejmuje stan wyposażenia przedsiębiorstwa w składniki majątku trwałego i obrotowego, środki zaangażowane w inwestycje i WniP. - wyniki finansowe - są ujęciem dynamicznym przedmiotu analizy. Ustala się za pewien okres jako sumę wyników narastających w miesiącu, kwartale, roku. Są to zyski lub straty ujęte w wielkościach brutto lub netto. Charakter przedmiotu i zakres analizy finansowej zależy od: -podmiotu który sporządza analizę - celu przygotowanych badań - stanu prawnego badanej jednostki - obowiązujących zasad rachunkowości. Źródło (sprawozdawczość regulowana przez 3 akty prawne) - Ustawa o podatku dochodowym z dn. 15.02.1992 - ustawa o rachunkowości z dn. 29.09.1994 - ustawa o statystyce Państwowej z dn. 29.11.1995. Wszyscy prowadzący księgi rachunkowe musza sporządzać: bilans ujmujący aktywa i pasywa wg stanu na początek i na koniec roku, RZiS przedstawiający przychody i koszty, straty i zyski nadzwyczajne, + informacje dodatkowe, wyjaśnienia o składnikach bilansu oraz RziS, zastosowanych metodach wyceny, proponowanym podziale zysku lub pokryciu straty. Sprawozdanie podlegające całorocznemu badaniu powinno zawierać też zestawienie zmian w kapitale własnym i rachunek przepływów pieniężnych. Zasady rachunkowości: ciągłości, kontynuacji, współmierności, wyceny po cenie nabycia z zachowaniem ostrożności, zakaz kompensat, istotności dopuszczenia odstępstw od zasady ciągłości. Zgodnie z Dyrektywą UE są 2 formy budowy bilansu - układ dwustronny lub jednostronny bez wyodrębnienia aktywów i pasywów. u. dwustronny - oddzielnie majątek jednostki grupowany w aktywach, oraz oddzielnie majątek firmy grupowany w pasywach. Bilans obejmuje: majątek trwały i obrotowy w A oraz kapitały własne obce w P

Metody sporządzania bilansu - brutto wykazanie sald wszystkich kont syntetycznych bilans, a niekiedy także analitycznych kont bilansowych - netto tylko salda wyrażające rzeczywistą wartość składników aktywów i pasywów - mieszany jest kompromisem między metodą brutto a netto. Narzędzia normalizacji Unii to dyrektywy: -Dyrektywa IV (1978) o rocznych zamknięciach rachunkowych spółek o różnych formach prawnych -Dyrektywa VII (1983) o Konsolidacji rocznych sprawozdań finansowych w koncernach -Dyrektywa VIII (1984) o wymaganych kwalifikacjach dyplomowych rewidentów.