Wykład - struktura organizacyjna

Notatkę dodano: 22.08.2013,
Pobrań: 1,
Wyświetleń: 70
Podgląd dokumentu

Struktura organizacyjna:

Cechy: ( patrz prezentacja)

Scentralizowana

Wysmukła

Łatwa koordynacja na poziomie poszczególnych szczebli

Elastyczność Pracy (Występowanie pewnych rezerw kierowniczych, co zwiększa elastyczność ustalania niektórych zadań kierowniczych i terminów ich realizacji)

Organizację wewnętrzną Teatru określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora teatru po zasięgnięciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy oraz działających w Teatrze organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Dyrektor Teatru zarządza teatrem i reprezentuje go na zewnątrz.

W trybie określonym ustawą Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent m.st. Warszawy albo powierza zarządzanie Teatrem osobie fizycznej lub prawnej na podstawie umowy o zarządaniu (kontrakt menadżerski).

Dyrektor kieruje Teatrem przy pomocy zastępców. Zastępców dyrektora powołuje Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Prezydenta m.st. Warszawy.

Dyrektorowi podlegają bezpośrednio: (m.in.)

zastępcy dyrektora

głowny księgowy( który jest zarazem szefem dzialu finansowo księgowego)

sekretariat

głowny specjalista ds. kadr

Struktura teatru dzieli się na działy ( łacznie 5): (patrz schemat w ppt.) Na czele każdego działu stoi kierownik, a w przypadku działu finansowo- księgowego - głowny księgowy , (który jest zarazem bezpośrednio podlegly dyrektorowi i jest jedna z 3 najwazniejszych osob w strukturze teatru obok dyrektora i jego zastępcy). Kierownikom poszczególnych działow podlegaja kierownicy niższego szczebla- bardziej wyspecjalizowani (, np. kierownik sceny, widowni, specjalista do spraw osobowych i płac itd.) którzy kieruja poszczególnymi zadaniami i koordynuja pracownikow najniższego szczebla - obsługe techniczna.

Zalaczam tutaj jeszcze wady i zalety struktury wysmuklej( może się przydac):

Zaletami struktur smukłych są:

• Łatwiejsza koordynacja współdziałania niewielu pracowników w ramach jednej

komórki.

• Występowanie pewnych rezerw kierowniczych, co zwiększa elastyczność ustalania

niektórych zadań kierowniczych i terminów ich realizacji.

• Większe możliwości wykorzystania awansów pionowych jako elementy motywacji.

• Łatwiejsza koordynacja pozioma na poszczególnych szczeblach zarządzania.

Do wad struktur smukłych zalicza się:

• Długi przepływ informacji od najwyższych do najniższych szczebli organizacji

i odwrotnie,

• Większe zniekształcenia przekazywanych informacji w kierunku pionowym.