Wiązanie chemiczne w kryształach

Notatkę dodano: 11.04.2013,
Pobrań: 2,
Wyświetleń: 182
Podgląd dokumentu

Wyk Wy ład 1 ad  Wprowadzenie do krystalografii Wprowadzenie do krystalografi 1. Czym zajmuje si ę  krystalografia 2. Ciało stałe a kryształ 3. Sie ć  przestrzenna a sie ć  krystaliczna 4. Wektor translacji, period identyczno ś ci i parametry  sieci krystalicznej 5. Współrz ę dne punktu  6. Równanie i wska ź niki prostej sieciowej 7. Równanie i wska ź niki płaszczyzny sieciowej 8. Pas płaszczyzn sieciowych Czym zajmuje si Czym zajmuje s  ę  krystalografia ? krystalografia  1. Krystalografia geometryczna - opisuje kryształy stosuj ą c  geometri ę  euklidesow ą , 2. Krystalografia strukturalna - stosuje elementy geometrii  i  teorii  grup  do  analizy  struktury  kryształu;  pozwala  w  sposób wyczerpuj ą cy opisa ć  struktur ę  kryształów, 3.  Krystalografia  fizyczna - opisuje  wła ś ciwo ś ci  fizyczne  kryształów  w powi ą zaniu  z  ich  struktur ą ;  traktuje  wła ś ciwo ś ci kryształu jako konsekwencj ę  struktury. Czym zajmuje si Czym zajmuje s  ę  krystalochemia oparta  krystalochemia oparta na krystalografii strukturalnej ? na krystalografii strukturalnej  ZaleŜnością między składem chemicznym a  strukturą kryształu. 1. Wi ą zanie chemiczne w kryształach. 2. Podział i porównywalno ść  struktur krystalicznych. 3. Przemiany fazowe, procesy krystalizacji i wzrostu kryształów. Kryształ Monokryształ (pojedynczy kryształ) Polikryształ (proszek lub spiek) Krystalit Naturalne kryszta Naturalne kryszt ły kwarcu y kwarc Naturalne kryszta Naturalne kryszt ły kwarcu y kwarc Granaty Granat Mikrokryszta Mikrokryszt łki silseskwioksanu T ki silseskwioksanu  8 Azbest Azbes Mika (biotyt) Mika (biotyt Cia Ci ło sta o st łe krystaliczne e krystaliczn Definicje kryszta Definicje kryszt łu 1. Definicja fenomenologiczna  -  kryształem nazywamy substancj ę stał ą , która wykazuje anizotropi ę  przynajmniej jednej jego  wła ś ciwo ś ci fizycznej. 2. Definicja strukturalna - kryształ to substancja stała  zbudowana z atomów, jonów lub cz ą steczek uporz ą dkowanych  w czasie i przestrzeni. 3. Definicja morfologiczna - kryształ to ciało stałe posiadaj ą ce swój  własny kształt (posta ć ). 4. Definicja rentgenostrukturalna - ka Ŝ da substancja, na której  ugi ę ciu ulega promieniowanie rentgenowskie (promieniowanie X)  jest kryształem. 5. Definicja genetyczna – kryształ to substancja, dla której przej ś cie  od stanu stałego do ciekłego (lub odwrotnie) jest przemian ą  fazow ą zachodz ą c ą