Stosunki międzynarodowe - omówienie

Notatkę dodano: 29.07.2013,
Wyświetleń: 85
Podgląd dokumentu

Dr Marek Tabor - Geografia Polityczna 18

STOSUNKI MIEDZYNARODOWE I OTWARTOSC POLITYCZNA PANSTW - PROBA TYPOLOGII

ZARYS PROBLEMU

Społeczność miedzynarodowa to ogol panstw suwerennych, utrzymujących stosunki wzajemne regulowane przez prawo międzynarodowe. Konieczność współpłaszczyznowego rozwiązywania roznych problemow międzynarodowych prowadzila do zwoływania konferencji, a w konsekwencji powstania pierwszych organizacji międzynarodowych. Społeczność miedzunarodowa charakteryzuje maly stopien wewnętrznego zorganizowania. O sile i aktywności poszczególnych panstw świadczy ich stopien otwartości. Otwartość panstw jest przedmiotem zainteresowan wielu dyscyplin naukowych, a w tym i geografii politycznej, która podejmuje proby przestrzennego (regionalnego) uporządkowania panstw ze względu na ich stopien otwartości w stosunkach międzynarodowych. W polityce i geografii politycznej wielokrotnie podejmowano problem hierarchizacji panstw. Wymieniano przy tym rózne kategorie, które należy uwzględniać, np. miejsce panstwa w polityce międzynarodowej i sile jego oddziaływania na te polityke, potencjal gospodarczy, militarny, znaczenie położenia geograficznego, potencjal ludnościowy, otwartość itp. Zdefiniowanie otwartości nie jest latwe. Probe zdefiniowania otwartości panstwa podjeli geografowie amerykańscy, S.Cohen i L. Rosenthal, uważając, ze otwarty system polityczny mam maksymalny stopien zewnętrznych związków z innymi analogicznymi systemami w hierarchi politycznej. Związki te sa mierzone przez regulowane politycznie przemieszczanie się ludzi, przedmiotow oraz poglądów i przejawiaja się w specjalizacji, intensywności i kosmopolityzmie wykorzystania przestrzeni geograficznej. Zamkniety system polityczny poszukuje takich sposobow, aby odciac się od innych analogicznych systemow. Ta polityczna i ekonomiczna izolacja przejawia się w rozległym i uogólnionym wykorzystaniu przestrzeni geograficznej.

Otwartość polityczna przejawia się w aktywności panstwa na forum międzynarodowym zarówno w dwustronnych kontaktach miedzy panstwami, jak również w uczestnictwie w pracach organizacji międzynarodowych, obejmujących caly swiat bądź jego czesci. Aktywność ta jest zwiazana z dbałościa o interesy wlasnego kraju, z zainteresowaniem losami swiata oraz możliwością wpływania na nie. Otwartość gospodarcza jest okreslana przez relacje zachodzące midzy panstwami na polu gospodarczym. O stopniu otwartości gospodarki panstwa świadczy poziom wymiany z zagranica, tj. wielkość eksportu i importu towarów i surowców.

Wielka role we współczesnym świecie odgrywa otwartość społeczna, związana z wymianą naukową, kontaktami kulturalnymi, sportowymi i turystycznymi. Kontakty te przyczyniaja się do likwidacji uprzedzeń wzajemnych, a przede wszystkim mają wpływ na stosunki polityczne i gospodarcze. Wszystkie formy otwartości wzajemnie się przenikają i kształtujja aktualną polityke zagraniczna rządów panstw.