Rynki finansowe - ćwiczenia

Notatkę dodano: 10.10.2013,
Wyświetleń: 128
Podgląd dokumentu

RYNKI FINANSOWE
ĆWICZENIA
4 DWUGODZINNE JEDNOSTKI
ĆWICZENIE 1 (2 godziny)
ELEMENTY MATEMATYKI FINANSOWEJ: Kapitalizacja, Dyskonto
Procent. Stopa procentowa.
Wartość przyszła lokaty przy różnych skokowych częstościach kapitalizacji. Kapitalizacja ciągła.
Wartość obecna znanej wartości przyszłej przy różnych częstościach dyskonta. Dyskonto ciągłe.
Efektywna stopa procentowa.
Procent (Interest) - opłata za prawo do korzystania z kapitału pieniężnego.
Stopa procentowa (Interest rate) - stosunek procentu do początkowej wartości kapitału x 100. Potocznie, stopa procentowa jest nazywana procentem.
Stopa zwrotu, stopa dochodu (rate of return, yield) - różnica względna między dochodem z inwestycji a wydatkami na nią, wyrażona w procentach. Oprocentowanie proste (Simple interest) - procent jest liczony od wartości kapitału początkowego i jest on proporcjonalny do długości czasu, na który kapitał został udostępniony. Przy oprocentowaniu prostym odsetki nie są kapitalizowane (nie są dodawane do kapitału początkowego na koniec okresu oprocentowania). gdzie: r - stopa procentowa, n - liczba okresów oprocentowywania, I - wartość procentu.
Oprocentowanie złożone (Compound interest) - procent składany. Procent jest doliczany do kapitału na koniec każdego okresu odsetkowego i suma ta stanowi kapitał na początek kolejnego okresu oprocentowania. Stosowane są różne standardy traktowania czasu dla okresów kapitalizacji - czas mierzony odcinkami (np. miesiąc, pół roku, rok itp.) lub czas liczony w sposób ciągły. Regułą rynkową jest kapitalizacja dla dyskretnych przedziałów czasu, w wykładach uniwersyteckich chętnie jest stosowana kapitalizacja ciągła. gdzie: I1 - skapitalizowana wartość procentu.
Proste obliczenia z zakresu matematyki finansowej
Kapitalizacja odsetek Kapitalizacja dyskretna:
A - kapitał ulokowany na koncie,