rynek, popyt, podaż

Notatkę dodano: 26.01.2009,
Pobrań: 7,
Wyświetleń: 505
Podgląd dokumentu

, dodatkowo posiada listę ćwiczeń i zadań odnoszących się do tych pojęć. Charakteryzuje takie zagadnienia jak: rynek i gospodarka rynkowa, rynek doskonały i jego cechy, funkcje rynku, cechy dojrzałej gospodarki rynkowej, warunki istnienia dojrzałego rynku. Wymienia zalety gospodarki rynkowej i wady gospodarki rynkowej. Wyjaśnia czym jest popyt na na dane dobro, prawo popytu. Odpowiada na pytanie jakie cą rodzaje popytu i co to jest popyt funkcjonalny, popyt niefunkcjonalny, popyt spekulacyjny, jakie są pozacenowe determinanty popytu. Omawia takie zagadnienia jak: efekt substytucyjny, efekt dochodowy, prawo podaży, pozacenowe determinanty podaży, równowaga rynkowa, stany nierównowagi, cena maksymalna, czyli pułap ceny, cena minimalna. Wyjaśnia dodatkowo takie terminy jak: elastyczność, elastyczność cenowa, elastyczność dochodowa, elastyczność mieszana (krzyżowa), determinanty elastyczności. Prezentuje podział dóbr ze względu na elastyczność dochodową popytu, prawo Engla, czyli zależności między wzrostem dochodów a konsumpcją dóbr i przedstawia wzory i wykresy na pomiar elastyczności, tj. elastyczność łukowa popytu, elastyczność punktowa popytu, elastyczność podaży.

Rynek, popyt, podaż, elastyczność popytu i podaży

I. Rynek i gospodarka rynkowa

RYNEK

Proces, przy pomocy którego kupujący i sprzedający określają co chcą kupić lub sprzedać i na jakich warunkach

Całokształt transakcji kupna i sprzedaży oraz warunków, w jakich one przebiegają

Powstaje w odpowiedzi na rzadkość zasobów i dóbr

RYNEK DOSKONAŁY

Występuje, gdy spełnione są warunki: rozproszenie po stronie popytu i podaży (duża liczba kupujących i sprzedających), w rezultacie czego żaden z kupujących lub sprzedających nie posiada pozycji pozwalającej na dyktowanie warunków sprzedaży i kupna - cena jest dana i jest wypadkową gry rynkowej,

brak barier wejścia na rynek,

doskonała informacja jednorodność dóbr.

FUNKCJE RYNKU

Za pośrednictwem rynku dokonuje się wycena dóbr,

Rynek jest podstawowym źródłem informacji dla podmiotów gospodarczych,

Warunkuje racjonalną alokację zasobów,

Umożliwia ustalanie się stanów równowagi w gospodarce,

Weryfikator celowości produkcji,

Mechanizm dostosowywania produkcji do potrzeb.

GOSPODARKA RYNKOWA

Gospodarka rynkowa to taki układ stosunków ekonomiczno-społecznych w kraju, w którym dominuje własność prywatna czynników produkcji i rynkowa alokacja zasobów. Regulatorem i koordynatorem procesów gospodarczych jest rynek.

CECHY DOJRZAŁEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ, warunki istnienia dojrzałego rynku

Dominacja własności prywatnej i swoboda transferu praw własności,

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej,

Istnienie sprawnie działających instytucji obsługujących rynek,

Integralność rynku, czyli wzajemne uzależnianie się od siebie rynków,

Istnienie konkurencji między podmiotami.

ZALETY GOSPODARKI RYNKOWEJ

Umożliwia efektywną alokację zasobów,

Sprzyja lepszemu zaspokojeniu potrzeb nabywców,

Efektywny system motywacyjny,

Duża innowacyjność gospodarki,

WADY GOSPODARKI RYNKOWEJ

Sprzyja rozwarstwieniu społecznemu,

Występowanie tzw. efektów zewnętrznych,

Konkurencja między podmiotami może sprzyjać rozwojowi społecznie niepożądanych dóbr,

Skłonność do proliferacji produkcji,

Społeczny koszt dochodzenia gospodarki do równowagi rynkowej.

II. Popyt i determinanty popytu

POPYT NA na dane dobro

Jest to ilość dobra, jaką nabywcy chcą i są w stanie nabyć po określonej cenie i w określonym czasie, tzw. popyt efektywny

PRAWO POPYTU

Mówi, iż popyt jest zależnością odwrotnie propo