Różnorodność kulturowa

Notatkę dodano: 23.03.2013,
Pobrań: 9,
Wyświetleń: 226
Podgląd dokumentu


6.  Różnorodność  kulturowa:  sub-  a  kontrkultura,  relatywizm  a  uniwersalizm kulturowy.      Subkultura   –  wyodrębniony  wg  jakiegoś  kryterium  segment  życia  społecznego  i  jego  kultura; nie podlega wartościowaniu    4  elementy  podkultur   (wg  Matusewicza):  swoisty  język,  swoista  tonacja  uczuciowo  emocjonalna, specyficzne formy zachowania, specyficzny system wartości    Czapow:  subkultura  jako  „pewien  układ  wzorów  kulturowych,  odpowiednio  wyselekcjonowanych ze wzgl. na charakterystyczne cechy określonego, partykularnego  środowiska społecznego i ze wzgl. na cechy ról społecznych, które dla tego środowiska  są charakterystyczne    Kontestacja  – zakwestionowanie zastanej kultury przez zbuntowaną młodzież; w ’69 r.  dla tego zjawiska użyto terminu kontrkultura  sprzeciw wobec kultury zastanej i próba  stworzenia kultury nowej    Kłoskowska:   kontrkultura   stanowi  przejaw  działania  młodych  ludzi,  uczestniczących  okazjonalnie  w  zbiorowych  publicznych  wystąpieniach  stanowiących  okazję  do  ekspresji postaw; zwraca się przeciw ustanowionemu porządkowi, aby w jego miejsce  postawić własne, opozycyjne do niego zasady i wartości    Grupy  radykalne,  które  odrzucały  zastaną  kulturę  i  zatrzymywały  się  na  samym  akcie  negacji, nie proponując niczego nowego   antykultura     Subkultura  kontrkultura  kultura alternatywna    Paleczny:  subkultura  to  taka  część  grupy  kulturowej,  która  neguje  lub  odrzuca  pojedyncze  normy  i  wartości  albo  usiłuje  zakwestionować  funkcjonowanie  całego  systemu  norm  i  wzorów  kulturowych,  którym  podlega  i  jest  zmuszona  się  podporządkować    Elementy  subkultury :  1)  względnie  spójna  grupa  społeczna,  2)  wyrażanie  odrębności  przez negację systemu kulturowego lub niektórych jego elementów, 3) pozostawanie na  marginesie dominujących w danym systemie tendencji życia społecznego    Kontestacja  kultury   jest  wyrażeniem  protestu  przeciwko  normom  i  wartościom  zastanej kultury oraz instytucji, które na tych normach i wartościach są oparte    Typologia form kontestacji wg Palecznego:  a)  bierna i czynna  b)  indywidualna i grupowa  c)  innowacyjna i konserwatywna  d)  spontaniczna i celowa  e)  radykalna i umiarkowana  f)  częściowa i totalna  g)  psychologiczna i społeczna    alternatywność  – trzy rozumienia: 1) jak w logice, 2) zjawisko, które jest odmienne od  tego,  co  dominuje  w  danej  zbiorowości,  3)  proponujący  pewne  odmienne  hierarchie 

(…)

… społeczność od innych
Rozproszenie się cywilizacji zachodniej i kultury białych  narzuciła ona swoje wzory
większości kuli ziemskiej, dlatego jesteśmy skłonni wierzyć w jednolitość zachowania
ludzkiego
Ta dyfuzja kulturowa utrudniła nam poważne traktowanie cywilizacji innych ludów,
nadała naszej kulturze uniwersalność
Człowiek pierwotny nie zauważał ludzkości jako grupy, nie czuł się członkiem pewnej…