rodzaje przedawnień - omówienie

Notatkę dodano: 26.08.2013,
Pobrań: 2,
Wyświetleń: 98
Podgląd dokumentu

Jakie są rodzaje przedawnień i ich terminy?

Art. 68-70 op.

Przedawnienie to jeden z nieefektywnych sposobów wygasania zobowiązania. Przedawnienie jest niezależne od woli organu podatkowego i podatnika. Istota: ze względu na upływ określonego czasu, w którym organy podatkowe nie podjęły czynności w celu powstania/wyegzekwowania zobowiązania lub podjęły je nieskutecznie, zobowiązanie to nie może powstać a powstałe wygasa. Rodzaje przedawnień:

@ przedawnienie prawa do wydania/doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego

@ przedawnienie zobowiązania podatkowego

Terminy:

@ przedawnienie prawa do wydania/doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego

# 3 lata od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy

# 3lata od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące utratę prawa do ulgi podatkowej    - jeżeli podatnik nie poinformował organu o utracie tego prawa co najmniej 2  miesiące przed upływem tego terminu, termin do wydania decyzji wynosi 5 lat(art. 69)

# 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, jeżeli podatnik:

$ nie złożył deklaracji w terminie $ w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia zobowiązania % Odnosi się także do VAT-u (art. 68 § 3 op)

# 5 lat w podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie mamy do czynienia z dochodem nieznajdującym pokrycia w ujawnionych źródłach lub dochód pochodzący z nieujawnionych źródeł; od końca roku w którym upłynął termin do złożenia zeznania rocznego dla podatników PIT, za rok podatkowy którego decyzja dotyczy (AT. 68 § 4 op)

Przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego:

@ Wydanie decyzji zależy od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, do dnia ostatecznego uprawomocnienia się decyzji, ale nie dłużej niż 2 lata

@ ustalenie wysokości zobowiązania zależy od informacji przekazanych przez organy podatkowe państw obcych (nie dłużej niż 3 lata od wystąpienia z żądaniem udzielenia informacji)

@ śmierć podatnika (od dnia śmierci do dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku; nie dłużej niż 2 lata)

@ przedawnienie zobowiązania podatkowego

# 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku