Ramowa dyrektywa wodna

Notatkę dodano: 27.05.2013,
Wyświetleń: 132
Podgląd dokumentu

  DYREKTYWA 2000/60/WE  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I  RADY  z dnia 23 października 2000 r.  RDW  Ramowa Dyrektywa Wodna     Ramowa Dyrektywa Wodna - RDW  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady  2000/60/WE  z dn. 23 października 2000 r. w sprawie  ustanowienia  ram działalności Wspólnoty w dziedzinie  polityki  Wodnej opublikowana 22 grudnia 2000 r.  Zapis formalny   preambuła (53)   treść (art. 1- 26)   załączniki (I-XI)    (1) Woda  nie jest produktem handlowym  takim jak  każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem,  które musi być chronione, bronione i  traktowane  jako takie.  (4) Wody na obszarze Wspólnoty znajdują się  pod  wzrastającą presją spowodowaną ciągłym  wzrostem  zapotrzebowania na wystarczającą ilość wody  o dobrej jakości do wszystkich celów……  (9) Konieczne jest opracowanie zintegrowanej  polityki wodnej Wspólnoty.  4   (19) Niniejsza dyrektywa ma na celu  utrzymanie  i poprawę środowiska wodnego we  Wspólnocie.  Ważna - jakość danych wód.  Ochrona przed pogorszeniem się stanu  ilościowego jest elementem pomocniczym w  zapewnianiu wód dobrej jakości.   (24) Dysponując wodą dobrej jakości  będzie  można zapewnić ludności zaopatrzenie w  wodę do picia.  5  (33) Powinno się dążyć do osiągnięcia dobrego  stanu  wód w każdym dorzeczu tak, aby działania w  odniesieniu do wód powierzchniowych i wód  podziemnych należących do tego samego  systemu  ekologicznego, hydrologicznego i  hydrogeologicznego  były skoordynowane.  6   (39) Istnieje potrzeba zapobieżenia lub  ograniczenia wpływu zdarzeń, w wyniku  których  wody są przypadkowo zanieczyszczane.  Działania w tym celu powinny być zawarte w  programie działań.   (41) W odniesieniu do ilości wód,  powinny  zostać ustanowione ogólne zasady kontroli  poboru I retencjonowania wód, w celu  zapewnienia równowagi środowiskowej  narażonych systemów wodnych.  7   (42) Należy ustanowić wspólne  środowiskowe  normy jakości i dopuszczalne wartości emisji  dla  niektórych grup lub rodzajów zanieczyszczeń  i stworzyć przepisy zapewniające przyjęcie  takich norm.   (51) Wdrożenie niniejszej dyrektywy ma  na celu  osiągnięcie poziomu bezpieczeństwa wód co  najmniej równoważnego poziomowi  zapewnionemu we wcześniejszych aktach  prawnych  8   (53) Należy zapewnić pełne wdrożenie i  stosowanie istniejącego prawodawstwa  dotyczącego środowiska naturalnego w  zakresie  ochrony wód.  Zapewnienie prawidłowego stosowania  przepisów wykonawczych we Wspólnocie  egzekwowane będzie poprzez stosowanie  właściwych kar, które powinny być skuteczne,  proporcjonalne i odstraszające.