Projekt miejskiej oczyszczalni ścieków-opracowanie

Notatkę dodano: 09.09.2013,
Pobrań: 2,
Wyświetleń: 180
Podgląd dokumentu

Część opisowa

1, Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt miejskiej oczyszczalni ścieków w fazie koncepcji technologicznej z elementami projektu budowlanego wraz z gospodarką osadami.

Podstawę merytoryczną pracy stanowią:

- charakterystyka ilościowa i jakościowa ścieków

- dane dotyczące sieci kanalizacyjnej

- wyniki badań hydrogeologicznych terenu przewidzianego pod inwestycję

- plan sytuacyjno-wysokościowa terenu

- obowiązujące normy i przepisy prawne

- dane katalogowe wykorzystanych urządzeń

2. Podstawa opracowania.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego

Wytyczna ATV-DVWK-A 131P opracowana przez komisje specjalistyczne ATV-DVWK: KA 5 i KA 6, tłumaczenie na język polski mgr inż. A. Nieścier, Warszawa, 2001

A. Witkowski , Z. Heidrich "Urządzenia do oczyszczania ścieków. Projektowanie, przykłady obliczeń." Wyd. „Siedel-Przywecki S. z o.o.” Warszawa 2005

Materiały wykładowe oraz ćwiczeniowe z przedmiotu „Urządzenia do uzdatniania wody” prowadzonego przez dr inż. J. Przybińskiego

3. Dane wyjściowe do opracowania koncepcji technologicznej oczyszczalni.

3.1. Charakterystyka jakościowa ścieków

Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono następujące parametry, będące oceną stanu doprowadzanych do oczyszczalni ścieków.

Odczyn pH = 6,9 - 7,5 BZT5 = 440 gO2/m3 ChZTCr = 800 gO2/m3 Zawiesina ogólna 260 g/m3 Fosfor ogólny 11,5 gP/m3 Azot ogólny 75,0 gN/m3 3.2. Charakterystyka ilościowa ścieków

Średni dobowy przepływ ścieków: 4000 m3/d

Średni dobowy przepływ ścieków dla roku 2025: 6000 m3/d

Minimalny przepływ ścieków: 3000 m3/d

Współczynnik nierównomierności dobowej: 1,2

Współczynnik nierównomierności godzinowej: 1,5

3.3. Wymagania jakościowe stawiane ściekom odprowadzanym do odbiornika.

Jakość odprowadzanych do odbiornika ścieków określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 wymienionego rozporządzenia najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników lub minimalne procenty redukcji zanieczyszczeń przy RLM od 15 000 do 99 999 muszą wynosić:

BZT5 = 15 gO