Procesy jednostkowe w technologii chemicznej-pytania

Notatkę dodano: 05.08.2013,
Pobrań: 3,
Wyświetleń: 411
Podgląd dokumentu

Pytana z kursu „Procesy jednostkowe w technologii chemicznej”.

1. Definicja procesów jednostkowych.

2. Definicja operacji jednostkowych, podział z punktu widzenia istoty operacji.

3. Przykłady operacji jednostkowych

4. Przykłady procesów jednostkowych

5. Dane niezbędne do opisu procesu jednostkowego

6. Definicja i elementy składowe chemicznego procesu produkcyjnego

7. Schemat ideowy procesu.

8. Podział procesów technologicznych ze względu na podział procesu

9. Rodzaje surowców procesu

10. Rodzaje produktów procesu

11. Reżim technologiczny (warunki) prowadzenia procesu

12. Układ homo- i heterogeniczny procesu, wyjaśnić różnice, podać przykłady

13. Przepływy reagentów w technologii chemicznej

14. Modele przepływu strumieni przez aparat, modele przepływu tłokowego i idealnego

mieszania.

15. Model przepływu gazów przez ciecz w reaktorze pionowym

16. Podział procesów z punktu widzenia efektu termicznego reakcji

17. Procesy odwracalne i nieodwracalne, przykłady

18. Objaśnić definicje: wydajność produktu, stopień konwersji

19. Definicja siły napędowej reakcji C i innych procesów, absorpcji, adsorpcji i kondensacji

20. Wymienić i omówić metody zwiększenia szybkości reakcji

21. Wymienić i omówić metody zwiększenia stałej szybkości reakcji

22. Zasada pracy reaktora dla reakcji heterogennych w układzie gaz – ciecz

23. Zasada pracy reaktor dla reakcji heterogennych w układzie gaz – ciało stałe

24. Zasada pracy reaktor dla reakcji heterogennych w układzie ciecz – ciało stałe

25. Zasada pracy reaktora ze złożem fluidalnym (schemat?)

26. Gaz syntezowy i metody otrzymywania z węgła, jako surowca

27. Skład orientacyjny gazu syntezowego i kierunki jego zastosowania

28. Procesy techniczne zgazowania węgla w kierunku wytwarzania gazu syntezowego

29. Charakterystyka procesu zgazowania Koppers-Totzek

30. Reakcje konwersji metanu do gazu syntezowego

31. Oczyszczanie gazu ziemnego przed konwersją z parą wodną

32. Sterowanie składem gazu syntezowego (otrzymanym z konwersji węgla i metanu z parą

wodną

33. Metody usuwania ilości tlenku węgla z gazu syntezowego

34. Zasada produkcji wodoru z gazu syntezowego

35. Wpływ parametrów procesu, stosunku para H2O: metan, ciśnienia i temperatury na

stopień przereagowania metanu z parą wodną

36. Reakcje syntezy metanolu z gazu syntezowego, parametry katalizator

37. Selektywność reakcji syntezy metanolu, reakcje uboczne

38. Reakcje elektrodowe w procesie elektrolizy roztworu chlorku sodu (katoda i anoda)

39. Napięcie i nadnapięcie rozkładowe elektrolitu:

40. Wpływ stężenia na potencjał rozkładowy elektrolitu

41. Reakcje uboczne w procesie elektrolizy chlorku sodu

42. Schemat ideowy elektrolizera

43. Przebieg procesu elektrolizy chlorku sodu w zależności od rodzaju materiału katody

44. Operacje jednostkowe w procesie elektrolizy chlorku sodu, przygotowanie surowca i

przeróbka produktów

45. Charakterystyka zjawiska przepływu płynu przez łoże stałe

46. Przykłady złóż fluidalnych

47. Zalety złoża fluidalnego

48. Cele procesu krakingu katalitycznego fluidalnego

49. Charakterystyka kwasowości glinokrzemianów, katalizatorów krakingu

50. Mechanizm krakingu katalitycznego, główne reakcje

51. Podstawowe produkty procesu krakingu katalitycznego

52. Podstawowe operacje w procesie fluidalnego krakingu katalitycznego

53. Opis procesu kraking katalityczny

54. Bilans cieplny reaktora fluidalnego krakingu katalitycznego