Proces zatrudniania

Notatkę dodano: 24.03.2013,
Pobrań: 10,
Wyświetleń: 195
Podgląd dokumentu


Proces zatrudniania
  Rekrutacja - proces zapewniający organizacji pracowników w wymiarze ilościowym, jakościowym, czasowym, przestrzennym realizowany w odniesieniu do planu zatrudnienia
Nabór
Dobór
Adaptacja
  Potrzeba zatrudnienia nowej osoby może wynikać z: Dywersyfikacji działalności organizacji
Wdrożenia nowego procesu, zadań
Rozwoju organizacji
Zwolnienia pracowników, odejść dobrowolnych
  Działania ograniczające proces rekrutacji: Wzbogacenie pracy
Poszerzenie pracy
Rotacja na stanowiskach
Zmiany w organizacji pracy
Zmiany czasu pracy
Outsourcing
 
  Rekrutacja szeroka - bardzo dużo kandydatów, ogłoszenia publikowane w ogólnopolskich mediach, rekrutacja robiona z rozmachem.
  Rekrutacja segmentowa - stosunkowo mało kandydatów - ogłoszenia umieszczane tylko w branżowych czasopismach przeznaczonych tylko dla wąskiego grona odbiorców.
  Determinanty wyboru źródła rekrutacji: Sytuacja na rynku
Fazy rozwoju organizacji
Stosowany przez jednostkę model zarządzania pracownikami
Strategia przemieszczeń pracowniczych
Szczebel stanowiska przeznaczonego do obsady.
 
  W rekrutacji wewnętrznej najczęściej korzysta się z: Ogłoszeń wewnętrznych (poczta elektroniczna, tablica ogłoszeń, wewnętrzne gazetki)
Księgi sukcesorów, księgi kadry kierowniczej, księgi kadry rezerwowej (plan następstw, plan rotacji, plan karier)
  W rekrutacji zewnętrznej pracowników poszukuje się poprzez: Rekomendacje krewnych i znajomych
Bank danych organizacji
Internet
Ogłoszenia w mediach (głównie prasa, telewizja kablowa)
Rekrutacja w szkołach
Targi pracy
Urzędy pracy, biura pośrednictwa pracy, firmy doradztwa personalnego
  Nabór Nabór pracowników - proces poszukiwania i przyciągania do organizacji kandydatów gotowych obsadzić wakujące stanowiska pracy
 
Funkcje etapu naboru:
Informacyjna
Motywacyjna
Wstępnej selekcji
  Dobór Dobór - proces wyselekcjonowania i przyporządkowania kandydatów/pracowników do określonego stanowiska Cel doboru - wyselekcjonowanie z kręgu kandydatów tych, którzy najlepiej odpowiadają wymaganiom stanowiska pracy
  Etapy doboru: Określenie profili kwalifikacyjnych
Zbadanie przydatności
Decyzja personalna
  Systemy doboru personelu