Prawo Unii Europejskiej - procedura akcesji do Unii Europejskiej

Notatkę dodano: 06.09.2009,
Pobrań: 2,
Wyświetleń: 225
Podgląd dokumentu

Są to opracowane zagadnienia na egzamin.

Kwestie poruszone w notatce to: istota i formy integracji europejskiej, procedura akcesji do Unii Europejskiej, instytucje Unii Europejskiej, typologia instytucji UE, prawo UE, umowa międzynarodowa jako źródło prawa wspólnotowego.

A także: charakter prawny obywatelstwa UE, procedury decyzyjne, przestrzeganie prawa europejskiego, swobodny przepływ pracowników.

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN Z PUE ISTOTA I FORMY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

Integracja - pochodzi od łacińskiego słowa integratio (scalanie ,łączenie, tworzenie nowej całości). Jest to proces, który może być rozpatrywany z perspektywy historycznej, terytorialnej i przedmiotowej, proces ten dotyczy przede wszystkim społeczeństwa, gospodarki, polityki i kultury. Zasięg terytorialny integracji europejskiej stale się rozszerzał . Do 6 państw założycielskich EWG (Francji, RFN, Włoch, Belgii, Holandii, Luksemburga) dołączyły w 1973 roku Wielka Brytania, Irlandia, i Dania.

1952 roku zaczęła działać Europejska Wspólnota Węgla i Stali, która powstała na mocy Traktatu Paryskiego

1958 rok zaczęła działać EWG i Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EUROATOM).

W latach 80- tych ma miejsce kolejne rozszerzenie:

1981 rok - przystępuje Grecja.

1986 rok - przystępuje Hiszpania i Portugalia.

1995 rok - już do Unii Europejskiej przystępują Szwecja, Finlandia i Austria.

2004 rok - przystępuje Polska, Węgry, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia i Malta.

Unia Europejska - jest definiowana jako wspólnota samodzielnych państw, które postanowiły w określonych obszarach spraw - zwłaszcza gospodarczych rozstrzygać wspólnie, w innych współdziałać, lub podejmować decyzje autonomicznie uwzględniając jednocześnie interesy poszczególnych państw członkowskich w zakresie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, oraz spraw wewnętrznych i wymiaru sprawiedliwości.

PROCEDURA AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ

1.Państwo europejskie, które przestrzega zasad stanowiących fundament UE, składa do Rady UE wniosek o przyjęcie do UE , co jest jednoznaczne z przyjęciem do Wspólnoty Europejskiej.

2. Rada UE występuje do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wydanie opinii na temat wniosku akcesyjnego.

3.Komisja Europejska przygotowuje stosowną opinię i przedstawia ją Radzie UE.

4.Rada UE działając jednomyślnie podejmuje decyzję o rozpoczęciu z państwem kandydującym negocjacji akcesyjnych.

5.Rada UE prowadzi negocjacje, przy czym projekty stanowisk negocjacyjnych są przygotowywane przez Komisję Europejską.

6.Ten przygotowywany Traktat akcesyjny jest przedstawiany Parlamentowi Europejskiemu, a następnie Radzie UE.

7.Traktat akcesyjny wchodzi w życie po ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie, oraz państwo kandydujące.8. Traktat akcesyjny zostaje podpisany przez wszystkie państwa członkowskie, oraz państwo kandydujące.

INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ

ZASADY REGULOWANIA DZIAŁALNOŚCI INSTYTUCJI UE

Zasada subsydiarności (pomocniczości) - podział kompetencji, zadań pomiędzy wspólnotą europejską a państwami członkowskimi oraz ich jednostkami podziału administracyjnego. Zasada ta ma zastosowanie wtedy gdy państwa członkowskie UE nie mogą skutecznie osiągać swych celów a instytucje wspólnoty mogą dążyć do ich efektywności. Instytucje wspólnoty są właściwe do realizowania określonych zadań jedynie wówczas gdy podjęcie danego działania przez państwo członkowskie wywiera wpływ na interesy innych państw i gdy ze względu na jedność prawną i gospodarczą określone zdanie nie może być lepiej wykonane przez