Polityka społeczna i zdrowotna - strona 2

Świadczenia pieniężne - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 420

Pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie Osobie albo rodzinie gmina może przyznać pomoc w formie pieniężnej lub rzeczowej, w celu ekonomicznego usamodzielnienia. Pomoc w formie pieniężnej w celu ekonomicznego usamodzielnienia może być przyznana w formie jednorazowego zasiłku celowego lub nieoprocentow...

Domy pomocy społecznej - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 623

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym prowadzenie domu pomocy społecznej wymaga zezwolenia wojewody. Placówki, które nie mają zezwoleń działają nieprawnie. Jednostki te muszą spełniać określone przepisami prawa wymogi dotyczące jakości usług: bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych. ...

Historia polityki społecznej - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 686

Polityka społeczna wg Antonigo Rajkiewicza) sfera działania państwa, oraz innych ciał publicznych i sił społecznych, która zajmuje siękształtowaniem warunków życia ludności oraz stosunków międzyludzkich (szczególnie w miejscu pracy i zamieszkania) w ramach ogólnej oferty Pol społ. Mieszcaą się świa...

Instytucje użytku publicznego - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 728

24 kwietnia weszła w życie ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wg ustawy o organizacjach pożytku publicznego może być 1) organizacja pozarządowa 2) osoby prawne i jednostka organizacyjna 3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. OBOWIAZKI ORG.PUB. Sprawozdawczoś...

Lecznictwo uzdrowiskowe - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1078

Lecznictwo uzdrowiskowe Jest to cześc składowa systemu ochrony zdrowia, zorgaizowana forma udzielania swiadczeń zdrowotnych, wykorzystująca naturalne surowce leczicze w chorobach przewlekłych, prowadzona w uzdrowiskach statutowych. Uzdrowisko W Polsce wg ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowis...

Pogotowie ratunkowe - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 987

POGOTOWIE RATUNKOWE Pogotowie ratunkowe - jedna z jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. Pogotowie ratunkowe świadczy usługi medyczne głównie poprzez niesienie pierwszej pomocy - w ramach ratownictwa medycznego, prowadzi ambulatoria oraz transport chorych. Najczęściej pracującymi l...

Egzamin - przykładowe pytania

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 931

1 ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny? 2 warunki wymagane do renty socjalnej 3 ile wynosi dodatek pielęgnacyjny? 4 co to są świadczenia pieniężne i niepieniężne? 5 komu przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej? 6 zasiłek stały okresowy i celowy 7 rodzaje bezrobocia 8 przyczyny bezrobocia 9 w...

Rynek pracy - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749

Rynek pracy - rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej. Rynek pracy tworzony jest przez następujące podstawowe elementy: zasoby kapitału ludzkiego i jego wy...

Samorządy zawodowe - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 854

Wpływ na system opieki zdrowotnej mają powołane odpowiednimi ustawami samorządy zawodowe: lekarzy i lekarzy dentystów (Naczelna Izba Lekarska), pielęgniarek i położnych (Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych) aptekarzy (Naczelna Izba Aptekarska) diagnostów laboratoryjnych (Krajowa Izba Diagnostów ...

Usługi opiekuńcze - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1071

USŁUGI OPIEKUŃCZE Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pom...