Polityka społeczna i zdrowotna - strona 2

Lecznictwo uzdrowiskowe - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Notatkę dodano: 12.07.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 154

Lecznictwo uzdrowiskowe Jest to cześc składowa systemu ochrony zdrowia, zorgaizowana forma udzielania swiadczeń zdrowotnych, wykorzystująca naturalne surowce leczicze w chorobach przewlekłych, prowadzona w uzdrowiskach statutowych. Uzdrowisko W Polsce wg ustawy o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowis...

Pogotowie ratunkowe - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Notatkę dodano: 12.07.2013
Pobrań: 4
Wyświetleń: 141

POGOTOWIE RATUNKOWE Pogotowie ratunkowe - jedna z jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. Pogotowie ratunkowe świadczy usługi medyczne głównie poprzez niesienie pierwszej pomocy - w ramach ratownictwa medycznego, prowadzi ambulatoria oraz transport chorych. Najczęściej pracującymi l...

Egzamin - przykładowe pytania

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Notatkę dodano: 12.07.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 133

1 ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny? 2 warunki wymagane do renty socjalnej 3 ile wynosi dodatek pielęgnacyjny? 4 co to są świadczenia pieniężne i niepieniężne? 5 komu przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej? 6 zasiłek stały okresowy i celowy 7 rodzaje bezrobocia 8 przyczyny bezrobocia 9 w...

Rynek pracy - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Notatkę dodano: 12.07.2013
Pobrań: 2
Wyświetleń: 107

Rynek pracy - rodzaj rynku ekonomicznego, na którym z jednej strony znajdują się poszukujący pracy i ich oferty, a z drugiej strony przedsiębiorcy tworzący miejsca pracy i poszukujący siły roboczej. Rynek pracy tworzony jest przez następujące podstawowe elementy: zasoby kapitału ludzkiego i jego wy...

Samorządy zawodowe - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Notatkę dodano: 12.07.2013
Pobrań: 6
Wyświetleń: 122

Wpływ na system opieki zdrowotnej mają powołane odpowiednimi ustawami samorządy zawodowe: lekarzy i lekarzy dentystów (Naczelna Izba Lekarska), pielęgniarek i położnych (Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych) aptekarzy (Naczelna Izba Aptekarska) diagnostów laboratoryjnych (Krajowa Izba Diagnostów ...

Wskaźniki społeczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Krzystof Szewior
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Notatkę dodano: 29.07.2013
Pobrań: 3
Wyświetleń: 112

WSKAŹNIKI SPOŁECZNE POWINNY:  Dotyczyć dziedzin najważniejszych dla poziomu i jakości życia społeczeństwa  Opisywać skutki polityki społecznej i gospodarczej bazując na istniejących, prawdziwych i dostępnych danych  Pokazywać efekty działalności społeczeństwa i jego instytucji a także nakłady na...

Rodzina jako podstawowa komórka - omówienie.

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Krzystof Szewior
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Notatkę dodano: 29.07.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 134

Rodzina - podstawowa komórka Przedmiotem zainteresowania polityki społecznej jest:  Małżeństwo z dzieckiem  Konkubinaty (rodzice z dziećmi)  Jeden rodzic z dzieckiem (samotny ojciec, matka)  Funkcje rodziny wynikają z decyzji zachowań. Rodzina jest chroniona prawnie już w Konstutucji. ,,Małżeńs...

Usługi opiekuńcze - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Notatkę dodano: 12.07.2013
Pobrań: 1
Wyświetleń: 153

USŁUGI OPIEKUŃCZE Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że pomoc w formie usług przysługuje osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobom, które wymagają pom...

Zasiłek okresowy - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Notatkę dodano: 12.07.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 98

ZASIŁEK OKRESOWY Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, jeżeli choroba ta powoduje wzrost kosztów utrzymania na skutek konieczności stosowania leków, a ich koszt stanowi znaczny uszczerbek w budżecie domowym, dojazdów do placówek służby zdrowia, zabiegów me...

Zasiłek stały - wykład

 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Notatkę dodano: 12.07.2013
Pobrań: 0
Wyświetleń: 101

Zasiłek stały - Zasiłek stały przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolne...