Ubezpieczenia - strona 10

Wykład - proces zarządzania ryzykiem

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 53

PROCES ZARZĄDZANIA RYZYKIEM: IDENTYFIKACJA RYZYKA - określenie możliwych sytuacji, zdarzeń, działań, które mogą spowodować albo zwiększyć szkody. PŁASZCZYZNY BADAŃ: analiza głównych typów szkód, analiza bezpośrednich przyczyn szkód, analiza wyodrębnionych przyczyn i przewidywanie konsekwencji ich w...

Wykład - rodzaje polis

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 5
Wyświetleń: 85

RODZAJE POLIS (ze względu na rodzaj ubezpieczenia): jednostkowe - dotyczą jednego przedmiotu/osoby: imienne - wystawione na nazwisko czy nazwę ubezpieczającego, który ma prawa i obowiązki wynikające z umowy ubezpieczenia, na okaziciela - charakteryzuje się tym, że osobą uprawnioną do roszczenia wyp...

Roszczenia z umowy OC - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 86

ROSZCZENIA Z UMOWY OC W PRZYPADKU SZKODY RZECZOWEJ (zaginięcie, utrata czy uszkodzenie rzeczy): koszty naprawy mienia, koszty odtworzenia mienia, koszty środków prewencyjnych, nakłady poniesione w związku z niemożnością korzystania z uszkodzonej, utraconej czy zaginionej rzeczy, rekompensata utraco...

Wykład o ryzyku

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 1
Wyświetleń: 67

Adam Willet ułożył ekonomiczną tezę ryzyka: ryzyko jest czymś obiektywnym, skorelowanym z subiektywną niepewnością. Podzielił więc niepewność na subiektywna i obiektywną, a tę obiektywną nazwał ryzykiem. Amerykanin Knight stwierdził, że jeżeli znany jest stopień niepewności to ta niepewność przesta...

Suma ubezpieczeniowa - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 1
Wyświetleń: 74

SUMA UBEZPIECZENIOWA: stanowi podstawę do obliczenia składki ubezpieczeniowej, stanowi górną granicę odszkodowań, stanowi górną granicę odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń. Najczęściej suma ubezpieczeniowa jest wielkością stałą. Wielkością zmienną jest w niektórych ubezpieczeniach na życie. Suma ...

Suma ubezpieczeniowa - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 79

SUMA UBEZPIECZENIOWA: umowna w ubezpieczeniach osobowych - zależy od woli stron zawierających umowę (jest uwarunkowana możliwościami płatniczymi ubezpieczającego ponieważ wysokość składki jest wprost proporcjonalna do sumy ubezpieczeniowej), ustalona na podstawie wartości ubezpieczonego obiektu (w ...

Systematyka ubezpieczeń - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 25
Wyświetleń: 345

SYSTEMATYKA UBEZPIECZEŃ - struktura portfela ubezpieczeń (zbiór wszystkich ubezpieczeń funkcjonujących w danym okresie). Z punktu widzenia praktyki ułatwia planowanie, ocenę popytu, ustalenie zbliżonych do siebie form i technik realizacji ubezpieczeń. I. Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze UBEZPI...

Podział trybu ofertowego - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 94

TRYB OFERTOWY DZIELIMY NA: prosty - umowa ubezpieczenia będzie zawarta wtedy gdy złożona przez przyszłego ubezpieczonego oferta zostanie w pełni przyjęta przez Zakład Ubezpieczeń (przyjęcie powinno nastąpić w terminie ważności oferty). Do zawarcia umowy dochodzi przez obustronne oświadczenie woli l...

Tryb ofertowy - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 95

TRYB OFERTOWY : składana jest oferta, która może być złożona przez zakład ubezpieczeń oraz przez ubezpieczającego. Oferta może być przedstawiana ustnie przez pośrednika ubezpieczeniowego albo przez ogłoszenia, informacje w środkach masowego przekazu. Taka oferta, która będzie złożona przez ubezpiec...

Tryb rokowaniowy - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 2
Wyświetleń: 161

TRYB ROKOWANIOWY - występuje gdy strony wspólnie negocjują treść poszczególnych postanowień umowy. Najczęściej w przypadku zawarcia ubezpieczeń nietypowych, które nie mieszczą się w standardowej ofercie Zakładu Ubezpieczeń. Ustala się szczególne warunki ubezpieczenia, klauzule, składkę ubezpieczeni...