Prowadzenie działalności gospodarczej

Wykład - centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Czarnecka
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
Pobrań: 27
Wyświetleń: 209

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ -system legalizujący działalność gospodarczą osób fizycznych -podstawa prawna - ustawa o swobodzie działalności gospodarczej -prowadzona w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki -przekazywanie danych i i...

Wykład - działalność gospodarcza fundacji

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Czarnecka
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
Pobrań: 5
Wyświetleń: 148

DZIAŁALNOŚC GOSPODARCZA FUNDACJI -w rozmiarach służących realizacji jej celów; po spełnieniu ustawowo określonych warunków, i że jest to działalność akcesoryjna w stosunku do podstawowego celu fundacji, jakim jest prowadzenie działalności statutowej -podstawa prawna - ustawa o fundacjach i rozporzą...

Wykład - definicja firmy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Czarnecka
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
Pobrań: 2
Wyświetleń: 93

FIRMA -atrybut i specyficzna nazwa przedsiębiorcy, identyfikująca go słownie w obrocie prawnym, w relacjach wzajemnych, a także wobec wymiaru sprawiedliwości, administracji i innych instytucji publicznych -przedsiębiorca prowadzi swoje przedsiębiorstwo działając pod firmą -firma jest dobrem osobist...

Wykład - informacje gospodarcze

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Czarnecka
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
Pobrań: 2
Wyświetleń: 103

INFORMACJE GOSPODARCZE -informacje dotyczące wiarygodności płatniczej przedsiębiorców i konsumentów -akt prawny - ustawa o udostępnianiu inf gospodarczych i wymianie danych gospodarczych -inf gospd - dane identyfikacyjne przedsiębiorcy, dany identyfikacyjne osoby fizyczne, dane dotyczące zobowiązan...

Wykład - produkt bezpieczny

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Czarnecka
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 101

PRODUKT BEZPIECZNY - produkt, który w zwykłych lub innych warunkach jego używania, z uwzględnieniem czasu z jego korzystania, jego rodzaju, sposobu uruchomienia, konserwacji i instalacji nie stwarza żadnego zagrożenia dla konsumentów lub stwarza znikome zagrożenie związane z jego wykorzystaniem, uw...

Wykład - specjalna strefa ekonomiczna

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Czarnecka
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
Pobrań: 9
Wyświetleń: 141

SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA- wyodrębniona, niezamieszkałą część terytorium państwa, w obrębie której możliwe jest przyspieszenie rozwoju gospodarczego danego obszaru oraz niwelowanie różnic zachodzących pomiędzy poszczególnymi regionami, w szczególności poprzez: rozwój określonych dziedzin DG, roz...

Wykład - społeczna gospodarka rynkowa

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Czarnecka
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
Pobrań: 5
Wyświetleń: 135

SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA - klauzula określająca ustrój społeczno-gospodarczy państwa polskiego. W odróżnieniu od ustroju politycznego odnoszącego się do prawno - instytucjonalnych rozwiązań w zakresie struktury i funkcjonowania władzy publicznej, ustrój społeczno -gospodarczy określa strukturę ...

Wykład - spółka skarbu państwa

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Czarnecka
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
Pobrań: 1
Wyświetleń: 99

SPÓŁKA SKARBU PAŃSTWA - jedna z form organizacyjno strukturalnych prowadzenia DG przez państwo. -SP jako specyficzna osoba prawna i cywilnoprawne uzewnętrznienie państwa podejmując się wykonywania DG może do tego celu wykorzystać wszystkie prawnie możliwe formy organizacyjno-strukturalne -dominując...

Wykład - upadłość przedsiębiorcy

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Czarnecka
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 154

UPADŁOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY - postępowanie upadłościowe polega na wspólnym dochodzeniu roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami. Istnieje także możliwość wszczęcia postępowania naprawczego przez przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością -akt prawny: ustawa o prawi...

Wykład - wspólnik spółki cywilnej

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Czarnecka
 • Prowadzenie działalności gospodarczej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 111

WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ - spółka prawa cywilnego jest prawnoorganizacyjną formą współdziałania gospodarczego osób, może być założona dla każdego celu gospodarczego: jednorazowego lub długotrwałego -spółka ta nie ma zdolności prawnej więc DG prowadzą wspólnicy spółki cywilnej -spółka cywilna nie je...