Pomiary sytuacyjne- opracowanie

Notatkę dodano: 01.08.2013,
Pobrań: 11,
Wyświetleń: 249
Podgląd dokumentu

Metody pomiarów sytuacyjnych

Pomiar szczegółów sytuacyjnych wykonuje się w zależności od warunków lokalnych jedną z

poniższych metod:

a) domiarów prostokątnych

b) biegunową

c) przedłużeń konturów sytuacyjnych

d) wcięć kątowych, liniowych i kątowo liniowych

e) inną metodą pomiaru szczegółów terenowych

Metody pomiarów sytuacyjnych :

metoda domiarów prostokątnych- pomiar rzędnych i odciętej mierzonego punktu

względem linii, na którą rzutujemy dany punkt. Stosujemy tę metodę na terenach

zainwestowanych; linie łączące punkty osnowy dzielimy na odcinki o długości 50 – 100 m.

metoda biegunowa polega na pomiarach odległości od stanowiska instrumentu do punktu

oraz pomiarze kierunku na ten punkt. Sposoby pomiaru: optyczny-tachimetryczny,

elektrooptyczny - dalmierze elektrooptyczne, bezpośredni pomiar wstęgowy.

metoda przedłużeń konturów sytuacyjnych - pomiar budynków, budowli oraz granic. Przy

pomiarze należy zachować następujące warunki:

- linia konturu powinna być przedłużana do przecięcia się z linią pomiarową

- stosunek długości przedłużenia do długości odcinka przedłużanego nie może być większy

niż 2:1

- kąt pomiędzy linią przedłużenia a linią pomiarową powinien być większy od 45º i

mniejszy od 135º.

-

w przypadku nie zachowania powyższych warunków należy dokonać pomiarów

kontrolnych.

metoda wcięć kątowych, liniowych i kątowo – liniowych.

- wcięcie kątowe polega na wyznaczeniu położenia punktu na podstawie pomierzonych

kątów w stosunku do punktów o znanym położeniu

- wcięcie liniowe polega na pomiarze odległości między wyznaczanym punktem a punktami

o znanym położeniu

- przy wcięciu kątowo – liniowym wykorzystujemy zarówno odległości jak i kąty.

Dokładności przy metodach pomiarów sytuacyjnych

metoda domiarów prostokątnych

- długość linii pomiarowych - tereny zurbanizowane 400m tereny rolne i leśne 600 m

- długość linii tyczonych węgielnicą gr. I, II 150m gr. III 200m

lornetką 300m 500m

teodolitem 300m 500m

- dopuszczalna rzędna gr. I 25m, gr. II 50m, gr. III 70m

metoda biegunowa

- szczegóły dokładnościowe gr. II i III możemy mierzyć ze stanowiska punktu gr. I

- szczegóły I gr. mierzymy z punktów osnowy szczegółowej

- pomiar dalmierzem elektromagnetycznym

* dopuszczalna długość celowej I – 70m, II – 2000m, III – 3500m

* dokładność pomiaru kąta 30” lub 1c, 30” lub 1c, 30” lub 1c

* dokładność pomiaru odległości 0,05m, 0,05m, 0,10 m

- teodolity z nasadkami :

* dopuszczalna długość celowej I – 120m, II – 150m, III – 150m

* dokładność pomiaru kąta 30” lub 1c, 30” lub 1c, 1c lub 2c

* dokładność pomiaru odległości 0,05m, 0,05m, 0,10 m