Pojęcie i kryteria racjonalizacji wydatków publicznych- opracowanie

Notatkę dodano: 13.09.2013,
Pobrań: 31,
Wyświetleń: 533
Podgląd dokumentu

„Pojęcie i kryteria racjonalizacji wydatków publicznych”:

Racjonalizacja wydatków publicznych w dwóch płaszczyznach:

Płaszczyzna mikroekonomiczna

Płaszczyzna makroekonomiczna

Obie płaszczyzny są ze sobą ściśle powiązane i tylko traktowanie ich w sposób łączny gwarantuje racjonalne wydatkowanie środków publicznych

Efektywność wydatków publicznych:

W pomiarze efektywności wydatków publicznych chodzi o ustalenie związku między poziomem i struk­turą wydatków publicznych a rzeczywistymi korzyściami, jakie odniesie społeczeństwo i gospodarka w wyniku tych wydatków.

Oszczędności w wydatkach publicznych w dwóch wymiarach:

Wymiar uniwersalny

Wymiar specyficzny dla wydatkowania publicznego

Metody kształtowania wydatków publicznych w aspekcie makroekonomicznym:

Metoda historyczna - polega na tym, że wydatki dla danego okresu planuje się na podstawie ich wykonania w okresie go poprzedzającym. Metoda popytowa (kształtowania wydatków w zależności od potrzeb) - opiera się na zgłaszanych przez beneficjentów budżetu potrzebach, które są nieograniczone w przeciwieństwie do wielkości środków, która jest ograniczona.

Metoda quasi-rynkowa (system zamówień publicznych), - który ogranicza możliwość korumpowania gestorów środków publicznych oraz sprzyja wyborowi najlepszej oferty. Ważny element, który towarzyszy tej metodzie to konkurencja.

Metoda podażowa - polega na tym, iż środki publiczne mogą być alokowane zgodnie z istniejącą bazą materialną i kadrową.

Metoda ekspertów - specjaliści z danych dziedzin kształtują wydatki publiczne na podstawie swojej wiedzy oraz stanu danej dziedziny kraju, regionu czy zbiorowości lokalnej.

Metody kształtowania wydatków publicznych w aspekcie mikroekonomicznym:

Metoda wskaźników i norm budżetowych - (Np. wydatki na jednego pacjenta szpitala w ciągu doby, na jednego ucznia w szkole itp.). Są one obowiązujące w toku planowania i wykonywania budżetu. Wyznaczanie określonej kwoty środków przeznaczonej na finansowanie danego zadania - dyrektywność strony wydatkowej budżetu sprawia, że wykonawca jest zmuszony do realizacji zadania w ramach wyznaczonej kwoty. Odmianą tej metody są przetargi. Metody planowania wydatków publicznych:

PPBS (Planning-Programming-Budgeting System) - metoda, która polega ona na podejmowaniu rozstrzygnięć o podziale publicznych środków finansowych na podstawie procedur przewidujących możliwość dokonania wyborów sposobu realizacji celu, opierając się na wynikach analiz oceniających ekonomiczne i społeczne skutki realizowanych przedsięwzięć.

MBO (Management by objectives) - metoda zarządzania przez cele