Podstawowe elementy rynku- popyt, podaż, cena

Notatkę dodano: 20.03.2013,
Pobrań: 6,
Wyświetleń: 218
Podgląd dokumentu

CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW RYNKU - POPYTU, PODAŻY I CENY. WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI MIĘDZY NIMI

Popyt, podaż i ceny są podstawowymi elementami rynku. Powiązania jakie między nimi zachodzą i ich zależności określane są ogólnie mechanizmem rynkowym lub też mechanizmem popytowo-podażowo-cenowym.

Podstawowe pojęcie popytu posiada kilka znaczeń:

Popyt rynkowy - jest to ilość towarów jaką nabywcy gotowi są kupić w określonym czasie przy danym poziomie cen. Węższym znaczeniem tego pojęcia jest popyt na określone dobro

Popyt globalny - jest to popyt na wszelkie dobra i usługi w danym kraju i czasie

Popyt potencjalny - jest to wyrażenie określające jedynie zapotrzebowanie na dane dobro lub towar

Popyt efektywny - określa potrzeby które mają pokrycie w realnej sile nabywczej konsumentów

Jeśli chodzi o porównanie dwóch ostatnich rodzajów popytu - potencjalnego i efektywnego to te wielkości w gospodarce nie są sobie równe. Popyt potencjalny jest zazwyczaj większy od popytu efektywnego, gdyż w zasadzie w każdej gospodarce występują grupy nabywców, które nie dysponują siłą nabywczą niezbędną do zaspokojenia potrzeb na określone dobra i usługi. Na zmniejszenie się różnicy pomiędzy popytem potencjalnym a efektywnym znaczący wpływ ma:

wzrost dochodów konsumentów

spadek cen na dane dobra

Wielkość popytu na określone dobro zależy od:

poziomu jego ceny

poziomu realnych dochodów ludności

preferencji i gustów konsumentów

ceny dóbr substytucyjnych i komplementarnych

oczekiwań dotyczących zmian cen

Poza tymi czynnikami o charakterze ekonomicznym istnieją także inne mające wpływ na wielkość popytu jak na przykład płeć, wiek, pora roku itp.

Między ceną dobra a wielkością popytu istnieje zależność odwrotna. Im niższa cena - tym wyższy popyt i odwrotnie - wyższa cena powoduje spadek popytu. Jest to prawo popytu .. Może jednak wydarzyć się sytuacja odwrotna - przy wzroście ceny rośnie również popyt na dany towar. Takie zjawisko ma miejsce w momencie gdy rośnie cena np. podstawowych artykułów żywnościowych a konsekwencją tego jest rozpoczęcie zakupu tych produktów na zapas w oczekiwaniu na jeszcze większy wzrost cen. Takie zjawisko nosi nazwę paradoksu Giffena.

Istnieje jeszcze jedna zależność dotycząca poziomu realnych dochodów ludności a popytem. Z zasady ma ona charakter dodatni - oznacza to że im wyższe są realne dochody ludności tym wyższy jest popyt i odwrotnie. Jednak ten wzrost dochodów nie powoduje równomiernego wzrostu popytu na wszystkie dobra.

Podaż - jest to ilość towarów (dóbr) jaką producenci zamierzają sprzedać w określonej jednostce czasu. Wielkość podaży zależy przede wszystkim od wielkości produkcji, która jest określona przez szereg czynników. Wielkość podaży nie jest równa wielkości produkcji z powodu zużywania produkowanych dóbr przez ich producentów - przykładem tego jest zużywanie węgla w kopalniach w celach energetycznych lub tworzenie zapasów własnej produkcji przeznaczonych do późniejszego wprowadzenia na rynek. Dodatkowo na podaż wpływa eksport oraz import danego produktu. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na wielkość produkcji i podaży jest cena. Wyższy poziom cen jest czynnikiem stymulującym do zwiększenia produkcji i podaży gdyż zwiększa poziom rentowności przedsiębiorstwa. Niższa cena wywołuje spadek opłacalności produkcji i zmniejszenie wielkości podaży. Nie bez znaczenia dla podaży są ceny czynników produkcji - surowców, maszyn, energii a także siły roboczej. Im wyższe są te ceny tym wyższy