Pedagogika - Wpływ choroby na funkcje rodziny

Notatkę dodano: 23.09.2011,
Pobrań: 9,
Wyświetleń: 667
Podgląd dokumentu

Pierwszy plik ma objętość 6 stron i dotyczy pedagogiki pozytywistycznej. Omówiono tu różne elementy tej pedagogiki; cechy filozofii pozytywistycznej, program pozytywistów, charakterystykę orientacji pozytywistycznej w pedagogice oraz krytykę pozytywizmu. Ponadto znajdziemy tu takie pojęcia jak: pedagogia, scjentyzm, pedagogika personalistyczna, osoba, personalizm społeczny i historyczny, definicja i cele wychowania wg personalizmu. Scharakteryzowano tu także relacja zachodzące na linii wychowawca, nauczyciel,a wychowanek, uczeń. Drugi plik jest krótszy, składa się z 2 stron, zawiera materiały na temat pedagogiki pozytywistycznej oraz pedagogiki personalistycznej. Trzeci plik ma objętość 6 stron i dotyczy pojęcia rodziny i jej funkcji. W tym dokumencie znajdziemy zarówno różne definicje pojęcia rodziny jak i różne klasyfikacje funkcji rodziny. Pierwszy podział dzieli te funkcje na: małżeńską lub partnerską, rodzicielską i braterską. Następnie znajdziemy podział funkcji rodziny wg. Z. Tyszki na takie rodzaje jak: funkcja materialno-ekonomiczna, opiekuńczo-zabezpieczająca, prokreacyjna, seksualna, legalizacyjno-kontrolna, socjalizacyjna, klasowa, kulturalna, rekreacyjno-towarzyska i emocjonalno-ekspresyjna. Kolejnego podziału dokonała M. Ziemska. Według niej funkcje rodziny dzielą się na: prokreacyjną, produkcyjną, opiekuńczą, socjalizacyjną i psychohigieniczną. Czwarty plik zawiera materiały z zakresu pedagogiki krytycznej. Omówione zostały tu podstawowe założenia pedagogiki krytycznej. Można tu też znaleźć informacje na temat: czym zajmuje się pedagogika krytyczna i jakie wyróżniamy kierunki interwencji. Ostatni dokument dotyczy wpływu choroby na funkcje rodziny. Jest to praca przedstawiająca 3 wybrane zespoły chorobowe mające wpływ na rodzinę wraz z opisem ich skutków. Pierwszym z nich jest przyjście na świat upośledzonego dziecka, opisano tu również fazy kształtowania się postaw rodziców wobec faktu choroby dziecka. Kolejną powszechną sytuacją wpływającą na rodzinę jest choroba przewlekła, choroba w rodzinie sprawia, że członkowie muszą przystosować się do wielu trudności, które także omówiono w pracy. Jako ostatni przykład została zaprezentowana choroba psychiczna.

Pedagogika pozytywistyczna (Teresa Hejnicka- Bezwińska)

 

1.1. Ewolucja orientacji pozytywistycznej Pojęcie pozytywizmy (fr. positivisime)jest pojęciem wieloznacznym. W niniejszym rozdziale pojęcie to zostało zastosowane do opisania, wyjaśnienia i zinterpretowania formacji intelektualnej oraz stylu myślenia o edukacji i oświacie, mających swoje uzasadnienie  w"filozofii pozytywnej".Orientacja pozytywistyczna jeets więc powstaniem nowej formy myślenia o edukacji, zwanego naukowym, obok już wcześniej istniejacego myśl. potocznego i filozoficznego.

Najważniejsze tezy formacji intelektualnej pozytywistycznej dotyczą epistemologii i związane są z wartościowaniem różnychtypów wiedzy, tworcy i zwolennicy orientacji poz. najwyżej w hierarchii sytuują wiedzę wytwarzną przez nauki szczegółowe, posługujące się metodologią badań empirycznych - ponieważ ta wiedza ich zdaniem jest wiedzą najbardziej pewną, nietylko opisuje ona jakiś fragment rzeczywistości, ale prognozuje dość pewnie wydarzenia, procesy i stany, które muszą sie pojawić lub mogą zaistnieć. Istotą orientacji pozytywistycznej w pedagogice jako dyscyplinie naukowej jest więc dążenie do wytwarzania wiedzy pewnej o rzeczywistości edukacyjnej i oświatowej oraz przydatnej do przewidywania.

Cechy filozofii pozytywistycznej