Organy jednostek samorządu terytorialnego

Notatkę dodano: 28.07.2010,
Pobrań: 7,
Wyświetleń: 345
Podgląd dokumentu

...gmina, powiat, województwo

Organy władzy jednostek samorządu terytorialnego ( gminy, powiatu, województwa).Organami gminy są:1) rada gminy,2) wójt (burmistrz, prezydent miasta). Działalność organów gminy jest jawna. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.Rada gminy - organ stanowiący i kontrolny. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, to rada nosi nazwę rady miejskiej.W skład rady wchodzą radni w liczbie:1) piętnastu w gminach do 20.000 mieszkańców,2) dwudziestu jeden w gminach do 50.000 mieszkańców,3) dwudziestu trzech w gminach do 100.000 mieszkańców,4) dwudziestu pięciu w gminach do 200.000 mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100.000 mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu radnych. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Na czele rady stoi przewodniczący i wiceprzewodniczący w liczbie od 1 do 3 bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:Uchwalanie statutu gminyUstalanie wynagrodzenia wójtaPowoływanie i odwoływanie skarbnika gminy (na wniosek wójta)Uchwalanie budżetu gminyUchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoUchwalanie programów gospodarczychUstalanie zakresu działania jednostek pomocniczych ( rad sołeckich, osiedlowych)Podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnychPodejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminyOkreślenie wysokości sumy do której wójt może zaciągać zobowiązania Podejmowanie

Organy władzy jednostek samorządu terytorialnego ( gminy, powiatu, województwa).

Organami gminy są:

1) rada gminy,

2) wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Działalność organów gminy jest jawna. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

Rada gminy - organ stanowiący i kontrolny. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, to rada nosi nazwę rady miejskiej.W skład rady wchodzą radni w liczbie:1) piętnastu w gminach do 20.000 mieszkańców,2) dwudziestu jeden w gminach do 50.000 mieszkańców,3) dwudziestu trzech w gminach do 100.000 mieszkańców,4) dwudziestu pięciu w gminach do 200.000 mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100.000 mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu radnych. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Na czele rady stoi przewodniczący i wiceprzewodniczący w liczbie od 1 do 3 bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

Uchwalanie statutu gminy

Ustalanie wynagrodzenia wójta

Powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy (na wniosek wójta)

Uchwalanie budżetu gminy

Uchwalanie miejscowych p

(…)

… oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

Organem wykonawczym gminy jest wójt. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) nie może być osoba, która nie jest obywatelem polskim. Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba…

…, w tym w

gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta,

3) zatrudnieniem w administracji rządowej,

4) mandatem posła lub senatora.

Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań wójta należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

2) określanie sposobu wykonywania uchwał,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonywanie budżetu,

5…

… funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.

Wójt jest kierownikiem urzędu. Organami powiatu są:

1) rada powiatu,

2) zarząd powiatu.

Działalność organów powiatu jest jawna. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem

przepisów o referendum powiatowym. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.. Radni wybierani…

...