Ważne! Ta strona wykorzystuje pliki cookie.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności i Regulaminie.

Organy jednostek samorządu terytorialnego

Nasza ocena:

Pobrań: 17
Wyświetleń: 345

Pobierz ten dokument

przeglądaj dokument na swoim komputerze

lub wydrukuj i korzystaj w dowolnym miejscu

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

gmina, powiat, województwo
Organy władzy jednostek samorządu terytorialnego ( gminy, powiatu, województwa).Organami gminy są:1) rada gminy,2) wójt (burmistrz, prezydent miasta). Działalność organów gminy jest jawna. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.Rada gminy - organ stanowiący i kontrolny. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, to rada nosi nazwę rady miejskiej.W skład rady wchodzą radni w liczbie:1) piętnastu w gminach do 20.000 mieszkańców,2) dwudziestu jeden w gminach do 50.000 mieszkańców,3) dwudziestu trzech w gminach do 100.000 mieszkańców,4) dwudziestu pięciu w gminach do 200.000 mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100.000 mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu radnych. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Na czele rady stoi przewodniczący i wiceprzewodniczący w liczbie od 1 do 3 bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:Uchwalanie statutu gminyUstalanie wynagrodzenia wójtaPowoływanie i odwoływanie skarbnika gminy (na wniosek wójta)Uchwalanie budżetu gminyUchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennegoUchwalanie programów gospodarczychUstalanie zakresu działania jednostek pomocniczych ( rad sołeckich, osiedlowych)Podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat lokalnychPodejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminyOkreślenie wysokości sumy do której wójt może zaciągać zobowiązania Podejmowanie

Organy władzy jednostek samorządu terytorialnego ( gminy, powiatu, województwa).
Organami gminy są:
1) rada gminy,
2) wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Działalność organów gminy jest jawna. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.
Rada gminy - organ stanowiący i kontrolny. Jeżeli siedziba rady gminy znajduje się w mieście położonym na terytorium tej gminy, to rada nosi nazwę rady miejskiej.W skład rady wchodzą radni w liczbie:1) piętnastu w gminach do 20.000 mieszkańców,2) dwudziestu jeden w gminach do 50.000 mieszkańców,3) dwudziestu trzech w gminach do 100.000 mieszkańców,4) dwudziestu pięciu w gminach do 200.000 mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100.000 mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu radnych. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Na czele rady stoi przewodniczący i wiceprzewodniczący w liczbie od 1 do 3 bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym.Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
Uchwalanie statutu gminy
Ustalanie wynagrodzenia wójta
Powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy (na wniosek wójta)
Uchwalanie budżetu gminy
Uchwalanie miejscowych p

(…)

… oraz jednostek pomocniczych gminy, w tym celu powołuje komisję rewizyjną.
Organem wykonawczym gminy jest wójt. Kadencja wójta rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy lub wyboru go przez radę gminy i upływa z dniem upływu kadencji rady gminy. Wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) nie może być osoba, która nie jest obywatelem polskim. Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w której siedziba…
…, w tym w
gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta,
3) zatrudnieniem w administracji rządowej,
4) mandatem posła lub senatora.
Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
Do zadań wójta należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
2) określanie sposobu wykonywania uchwał,
3) gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) wykonywanie budżetu,
5…
… funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
Wójt jest kierownikiem urzędu. Organami powiatu są:
1) rada powiatu,
2) zarząd powiatu.
Działalność organów powiatu jest jawna. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem
przepisów o referendum powiatowym. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.. Radni wybierani…

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz