Operat techniczny - geodezja

Notatkę dodano: 06.05.2013,
Pobrań: 17,
Wyświetleń: 640
Podgląd dokumentu

Mapa sytuacyjno – wysokościowa OPERAT TECHNICZNY 1) Sprawozdanie techniczne. a) Cel i zakres ćwiczenia. b) Sprzęt pomiarowy. c) Przebieg ćwiczenia. Ad.a Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z podstawowym sprzętem pomiarowym i sposobem  jego obsługi w trakcie wykonywania pomiarów w terenie. Zakres ćwiczenia  : – pomiar sytuacyjny (założenie poziomej osnowy liniowej). – pomiar wysokościowy (dowiązanie do reperu roboczego). – opracowanie operatu pomiarowego. – wykreślenie mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1  :  200, w oparciu o pomiary        i stosując odpowiednie symbole zawarte w KZU ( Katalog Znaków Umownych). Ad.b – taśma miernicza stalowa – taśma parciana – komplet szpilek – ruletka – węgielnica – tyczki miernicze – szkicownik – niwelator ze statywem – teodolit ze statywem – łaty niwelacyjne – żabki niwelacyjne – Katalog Znaków Umownych (wyciąg) – Formularze dzienników pomiarowych  : • pomiar długości boków osnowy sytuacyjnej. • dziennik pomiaru kątów osnowy sytuacyjnej. • dziennik niwelacji terenowej. • dziennik niwelacji znaków wysokościowych. • obliczenie współrzędnych punktów poligonowych. • opisy topograficzne punktów osnowy sytuacyjnej (4). • szkice polowe  : ♣   4 szkice pomiaru szczegółów ( dla każdego boku osnowy). ♣   szkic przeglądowy szkiców polowych. ♣   szkic osnowy sytuacyjnej. ♣   szkic niwelacji.   Ad.c Dnia 2 kwietnia sekcja nr 43 spotkała się przed budynkiem Audytorium Novum przy  ul. Narutowicza 11/12. Rozpoczęliśmy ćwiczenia z geodezji w terenie. Pierwszą częścią ćwiczenia były pomiary sytuacyjne. Na początku przeprowadziliśmy  wywiad terenowy oraz została założona pozioma osnowa pomiarowa. Punkty osnowy zostały  zlokalizowane w terenie tak aby były widoczne, trwałe oraz aby był zapewniony dogodny pomiar  szczegółów i boków osnowy. Została również zachowana bezpośrednia widoczność do punktów  sąsiednich. Długości boków osnowy wynosiły średnio ok. 35m. – mieściły się więc w granicach  dopuszczalnych  :  20 – 100m. Następną czynnością było wykonanie szkicu osnowy pomiarowej  ( zaznaczyć długości boków, wartości pomierzonych kątów, wartość azymutu magnetycznego,  orientację terenu – drogi i szlaki komunikacyjne, zaznaczyć kierunek północny). Później  sporządziliśmy opisy topograficzne każdego punktu osnowy pomiarowej ( przedstawienie sytuacji  terenowej w odległości 20m.). Dalszą czynnością był pomiar kątów osnowy teodolitem metodą kierunkową w jednej serii