Odpływ podziemny i powierzchniowy - omówienie

Notatkę dodano: 02.09.2013,
Pobrań: 3,
Wyświetleń: 176
Podgląd dokumentu

ODPŁYW PODZIEMNY I POWIERZCHNIOWY
Spływ powierzchniowy :
Wielkość spływu kształtuje wysokość i intensywność opadów, wodoprzepuszczalność i początkowa wilgotność gruntu, spadki i pokrycie powierzchni terenu oraz intensywność parowania terenowego. Sumaryczna wielkość spływu w okresie obliczeniowym wynosi:
,
gdzie:
D2 - spływ powierzchniowy w okresie obliczeniowym, mm;
P - suma wysokości opadów w tym okresie, mm;
- współczynnik spływu.
Odpływ podziemny:
W odróżnieniu od powierzchniowego odbywa się w sposób ciągły, chociaż wykazuje duże wahania to wyrównuje przepływ w rzekach i strumieniach. Do bilansu wod podziemnych zaliczamy następujące składniki:
wsiąkanie opadów atmosferycznych oraz wód, strumieni i rzek;
dopływ obcych wód podziemnych;
kondensacja pary wodnej w strefie napowietrzonej;
dopływ wód głębinowych;
odpływ podwodny i przez źródła do strumieni i rzek;
odpływ podziemny do przyległych obszarów;
parowanie podziemne do strefy napowietrzonej oraz pobór wody przez rośliny;
pobór wody przez ujęcia wodociągowe i urządzenia melioracyjne;
straty wody na wiązanie w procesach geochemicznych.
W - przy dodatnich wartościach oznacza wsiąkanie, a przy ujemnych parowanie terenowe, m/d.
W=P-E-(D2/A)
A - pole powierzchni bilansowego obszaru;
P - opady, m;
D2 - spływ powierzchniowy w okresie obliczeniowym, mm;