Obowiązki psychologa - ustawodawstwo - omówienie

Notatkę dodano: 29.08.2013,
Wyświetleń: 113
Podgląd dokumentu

Page 1

Obowiązki psychologa w świetle aktualnego ustawodawstwa

253

The psychologist's responsibilities - legislative issues

Talarowska M., Florkowski A., Orzechowska A., Zboralski K.,

Gałecki P.

Medical University of Lodz, Poland, Department of Adult Psychiatry

An act of psychological profession and psychologists' self-governing

council on June 8th 2001 has been in effect since January 1st 2006.

It cannot be forgotten, that the psychologists have not only entitle-

ment but also responsibilities. Among above-mentioned we can num-

ber: duty of patient's agreement obtaining, duty of official secret,

duty of period of special training, duty of information about going out

of psychological profession, duty of professional training and duty of

membership in professional autonomy.

Key words: psychologist, duties, law

Pol. Merk. Lek., 2009, XXVII, 159, 253

Obowiązki psychologa w świetle aktualnego

ustawodawstwa

MONIKA TALAROWSKA, ANTONI FLORKOWSKI, AGATA ORZECHOWSKA, KRZYSZTOF ZBORALSKI,

PIOTR GAŁECKI

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Psychiatrii Dorosłych, kierownik: prof. dr hab. med. A. Florkowski

Obowiązki psychologa w świetle aktualnego ustawodawstwa

Talarowska M., Florkowski A., Orzechowska A., Zboralski K.,

Gałecki P.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Psychiatrii Dorosłych

Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psycholo-

gów z dnia 8 czerwca 2001 r. obowiązuje od dnia 1 stycznia 2006 r.

Należy pamiętać, że z faktu tego wynikają dla nas - psychologów

nie tylko uprawnienia, ale także liczne obowiązki. Wśród tych ostat-

nich można wymienić: obowiązek uzyskania zgody klienta, obowią-

zek zachowania tajemnicy, obowiązek odbycia stażu podyplomowe-

go, obowiązek informowania o zaprzestaniu wykonywania zawodu

psychologa, obowiązek doskonalenia zawodowego oraz obowiązek

członkowstwa w samorządzie zawodowym psychologów.

Słowa kluczowe: psychologowie, obowiązki, ustawa

Pol. Merk. Lek., 2009, XXVII, 159, 253

Psychologia naukowa istnieje już 130 lat [12]. Kolejne wła-

dze ustawodawcze prawie przez cały wiek XX regulację za-

gadnień związanych z wykonywaniem zawodu psychologa

pozostawiały jednak na uboczu [7]. Ustawa o zawodzie psy-

chologa i samorządzie zawodowym psychologów [23] (zwa-

na dalej ustawą o zawodzie psychologa) została uchwalona

w dniu 08. 06. 2001 r., a weszła w życie 01. 01. 2006 r. Akt

ten, poza przyznaniem szczególnych uprawnień psycholo-