Obliczanie opadu średniego zlewni

Notatkę dodano: 08.10.2013,
Pobrań: 17,
Wyświetleń: 243
Podgląd dokumentu

Obliczenie opadu średniego w zlewni

1. Metoda średniej arytmetycznej

n

Pśr =

∑P

i

i =1

n

gdzie:

n

- liczba posterunków opadowych na terenie zlewni,

- wysokość opadu zmierzona w stacji „i” [mm].

Pi

2. Metoda wieloboków równego opadu

n

Pśr =

gdzie:

Ai

A

Pi

n

∑P A

i =1

i

i

A

- powierzchnia, na której wysokość opadu jest równa Pi [km2],

- całkowita powierzchnia zlewni [km2],

- wysokość opadu zmierzona w stacji „i” [mm],

-liczba wieloboków równego opadu.

3. Metoda izohiet

n

Pśr =

∑P

i =1

sri

Ai

A

gdzie:

Ai

- powierzchnia zawarta pomiędzy izohietami [km2],

A

- całkowita powierzchnia zlewni [km2],

- średnia wysokość opadu pomiędzy izohietami [mm].

Pśri

4. Metoda krzywej hipsometrycznej

V P = ∫ P dA

A

Psr =

VP

A

gdzie:

VP

- objętość opadu (pole powierzchni pod krzywą pluwiometryczną) [mm km2],

A

- całkowita powierzchnia zlewni [km2].

5. Metoda odwrotnych odległości - MOO

Posterunek opadowy nr 4

4

l k4

Posterunek opadowy nr 2

2

Posterunek opadowy nr 1

1

l k1

l k2

k

Rozpatrywany punkt

powierzchni zlewni

n

Pk =

 1

m

kp

n

Posterunek opadowy nr 3

3

Pi 

∑  (l )

i =1

l k3

1

∑ (l )

i =1

m

kp

gdzie:

Pk

Pi

- wysokość opadu w rozpatrywanym punkcie k [mm],

– wysokość opadu zmierzona w posterunku opadowym „i” [mm],

l kp

- odległość punktu k od posterunku opadowego p[m],

m

- stała, której wartość przyjmowana jest zależnie od topografii terenu (wartość m waha się od 1 dla

obszarów płaskich do 3 dla obszarów górzystych),

- liczba posterunków opadowych.

n

6. Gradientowa metoda odwrotnych odległości - GMOO

Rks = Rk + Ag (H k − H k ) Rk

gdzie:

Rks

- skorygowana wysokość opadu atmosferycznego w punkcie zlewni k [mm],

Ag

- współczynnik nachylenia tzw. krzywej gradientowej,

- rzędna rozpatrywanego punktu terenu (wysokościowy atrybut danego rastra) [m n.p.m.],

Hk

Hk

- tzw. wysokość przeniesienia [m n.p.m.] (wys. pkt. obliczona MOO).

Ag =

Rmax − Rmin

(H max − H min ) Rmax

Rmax, Rmin - wysokość opadu atmosferycznego zmierzona odpowiednio w najwyżej i najniżej położonym

posterunku opadowym [mm],

H max , H min - rzędna położenia odpowiednio najwyżej i najniżej leżącego posterunku opadowego m n.p.m.].

Pole opadu nad zlewnia rzeki Soły obliczone metodą GMOO

(autor: Robert Szczepanek)