Metodologia badań pedagogicznych

Notatkę dodano: 14.06.2009,
Pobrań: 30,
Wyświetleń: 732
Podgląd dokumentu

...ściąga- kompendium

ZMIENNA – PRÓBA TYPY PRZEDMIOT HIPOTEZY – podstawowa BADAWCZA – PROCEDUR : BADAŃ – to cecha wybierana 1 pewne proponowane konstytutywnspośród diagnostycznzjawisko odpowiedzi a dla danegodanej a – aby mieszczące dające się zdarzenia; populacji wgustalić się w sprawdzić to czynnik, danych określony problematyceempirycznie; który kryteriów : stan rzeczy;teorii i wg przyjmuje 1 środki i wykryć praktyki Konarzewskie różną możliwości przyczyny danej go – jest wartość; badacza tego stanu; subdyscyplinwnioskiem - niezależna2 zakres wyjaśnić y logicznym – jest generalizacjgenezę i pedagogicznewyprowadzony przyczyną i próby fazy rozwojuj i m z teorii i powodującą jakiej zjawiska; wyodrębnianeodnoszącym działaniem chcemy pełni w celach się do występowaniedokonać funkcje : badawczych dającego się określonych 3 dostępnośćeksplikacyjnCEL – rodzajzaobserwować skutków danych ą, zamierzonegostanu rzeczy - zależna – 4 wiedza predykcyjną,efektu, do : to efekt metodologiczkorekcyjną, którego ma -proste wpływu na deskryptywnoprowadzić -złożone wynikającegowyróżnia się– działalność Cech hipotez ze próby : ewaluacyjną badania : sprawczego -losowe 2 Wg Pilcha : -muszą być działania -celowe eksperymenta-eksploracyjjasno zmiennych -incydentalnlna – ne sformułowane niezależnyche badanie -opisowe -są DefiniowanieW pracy okre

ZMIENNA - podstawowa cecha konstytutywna dla danego zdarzenia; to czynnik, który przyjmuje różną wartość;

- niezależna - jest przyczyną powodującą działaniem występowanie określonych skutków

- zależna - to efekt wpływu wynikającego ze sprawczego działania zmiennych niezależnych

Definiowanie zmiennych:

-pełna

-projektująca (sformułowanie nowego znaczenia wyrazu zgodnie z autorem pod kątem danej dyscypliny naukowej)

-kontekstowa - gdy definiujemy stosunek między przedmiotami a nie przedmiot)

-operacyjno - pomiarowa (im ... tym ...)

Każda zmienna musi mieć swój wskaźnik!

Wg J. Brzeziński :

-niezależne główne

-niezależne uboczne

-zakłócające (uniwersalne i okazjonalne)

-zależne

Wg A. Janowski :

-niezależne

-kontekstowe

-zależne

Wg H. Komorowska :

-niezależne

-interweniujące kontekstowe i inferujące

-zależne

Wg M. Sobocki i Wł. Żaczyński :

-niezależne

-pośredniczące

-zależne

WSKAŹNIK - to pewna cecha, zdarzenie lub zjawisko na podstawie zajścia którego wnioskujemy z pewnością, bądź z określonym prawdopodobieństwem bądź wreszcie z prawdopodobieństwem wyższym od przeciętnego iż zachodzi zjawisko, które nas interesuje :

definicyjny - gdy definiuje zmienną (zmienna ma charakter ilościowy)

empiryczny - gdy oceniamy, opisujemy, wartościujemy pewne zdarzenia czy sytuacje

inferencyjny - pewien szczególny przypadek wskaźnika empirycznego, gdy dla uzasadnienia danego zjawiska czy zdarzenia trzeba szukać potwierdzenia w różnych zdarzeniach

OBIEKTY I SYTUACJE PODDANE WSKAŹNIKOWANIU : -zachowania badanego

-informacje o badanym

-wytwory badanego

-dokumentacja badanego

PRÓBA BADAWCZA - wybierana spośród danej populacji wg danych kryteriów :

1 środki i możliwości badacza

2 zakres generalizacji próby jakiej chcemy dokonać

3 dostępność danych

4 wiedza metodologiczna

wyróżnia się próby :

-losowe

-celowe

-incydentalne

W pracy nauczyciela mamy najczęściej do czynienia z próbą celowo dobraną, a niekiedy incydentalną; dokładny opis tych czynności - cele przedmioty i problemy ... - zawiera procedura badawcza Struktura procesu badawczego :

1 określenie zakresu badań i przedmiotu oraz ustalenie tematu pracy

2 sformułowanie celu i probl...